Bülten 2015

Bülten 2015-25 Mükellef Bilgileri Bilgi Formu Gönderilmesi Yürürlükten Kalktı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,17.01.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/25 )

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLGİ FORMU GÖNDERİLMESİ YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

17 Ocak 2015 gün ve 29239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 444 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 413 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Mükellef Bilgileri Bildirimi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu bildirim, her yıl 1 Nisan 31 Mayıs tarihleri arasında  Kurumlar Vergisi mükellefleri ile Gelir vergisi mükelleflerinden ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde edenler 413 sıra nolu Vergi Usul Genel Tebliğince belirtilen esaslara göre elektronik ortamda  zorunlu olarak verilmekteydi.

Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası da uygulanmaktaydı.