Bülten 2015

Bülten 2015-02 2015 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Gelir Vergisi Kanununundaki Tutar, Oran, İstisna Ve Hükümlerden Bazıları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 30.12.2014

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/02 )

2015 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK GELİR VERGİSİ KANUNUNUNDAKİ TUTAR, ORAN, İSTİSNA VE HÜKÜMLERDEN BAZILARI

30 Aralık 2014 gün ve 29221  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 287 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 2015 yılında Gelir Vergisi Kanununda uygulanacak tutar, oran, istisna hükümlerinden bazıları.

1-Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası (GVK.Md.21)

 

2014 Yılı İstisna Tutarı TL

2015 Yılı İstisna Tutarı TL

Binaların Mesken Olarak Kiraya Verilmesinden Bir Takvim Yılı İçinde Elde Edilen Hasılatın

3.300

3.600

2-Yemek İstisnası (GVK.Md.23/8)

  2014 Yılı İstisna  Tutarı TL

2015 Yılı İstisna Tutarı TL

İşverenlerce, İş Yerinde Veya İş Yerinin Eklentilerinde Yemek Verilmeyen Durumlarda, Yemek Bedelinin İşverenlerce, Yemek Verme Hizmetini Sağlayan Mükelleflere(Örneğin Ticket Card Servislerine ) Yapılması Halinde

12,00+0,96 KDV =12,96

13,00+1,04 KDV =14,04

Bu miktardan fazla ödenen yemek bedelleri netten brüte gidilerek ücret olarak vergilendirilir.

3-Engellilik İndirimi

193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan engellilik derecesi ve indirimi tutarları

Sakatlık Derecesi

Sakatlık Oranı %

2014 Yılı İstisna Tutarı TL

2015 Yılı İstisna Tutarı TL

Birinci Derece Sakatlar

80

800

880

İkinci Derece Sakatlar

60

400

440

Üçüncü Derece Sakatlar

40

190

200

4-Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar (GVK.Md.47/2).

 

2014 Yılı Kira Bedeli  TL

2015 Yılı Kira Bedeli TL

Büyük Şehir Belediye Sınırları İçinde

5.500

6.000

Diğer Belediyelerde

3.800

4.000

 

5- Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler(GVK.Md.48).

  2014Yılı TL

2015 Yılı TL

Satın Aldıkları Malları Olduğu Gibi veya İşledikten Sonra Satanların Yıllık Alımları ve Satışlarının Aşmaması Gereken Tutar

77.000-110.000

84.000-120.000

Yukarıda Yer Alanların Dışındakilerin Gayrisafi İş Hasılatlarının Aşmaması Gereken Tutar

38.000

40.000

Yukarıda Yer Alan İşlerin Birlikte Yapılması Halinde, Yıllık Satış Tutarı İle İş Hasılatı Toplamının Aşmaması Gereken Tutar

77.000

84.000

6-Değer Artış Kazanç İstisnası(GVK. Mük.Md.80).

 

2014 Yılı İstisna Tutarı TL

2015 Yılı İstisnaTutarı TL

Mükerrer 80 İnci Maddede Yer Alan Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç)

9.700

10.600

7-Arizi Kazanç İstisnası (GVK.Md.82).

 

2014 Yılı İstisna Tutarı TL

2015 Yılı İstisnaTutarı TL

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci Maddesinde Yer Alan Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

21.000

23.000

8-Beyan Edilmeyecek Gelir (GVK.Md.86).

  2014 Yılı Tutarı TL

2015 Yılı   Tutarı      TL

Tevkifata Ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul Ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

1.400

1.500

9-Gelir Vergisi Tarifesi (GVK.Md.86).

A-2015 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

12.000 TL’ye kadar

% 15

29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası

% 20

106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL, fazlası

% 27

106.000 TL’dan fazlasının 106.000 TL’sı için 25.990 TL, fazlası

% 35

b- Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

12.000 TL’ye kadar

% 15

29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası

% 20

66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL, fazlası

% 27

66.000 TL’dan fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL, fazlası

% 35

 

A-2014 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

11.000 TL’ye kadar

% 15

27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası

% 20

97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası

% 27

97.000 TL’dan fazlasının 97.000 TL’sı için 23.750 TL, fazlası

% 35

b- Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

11.000 TL’ye kadar

% 15

27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası

% 20

60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası

% 27

60.000 TL’dan fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL, fazlası

% 35

10-2012 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tevkifat Oranları(Bazıları)(GVK.Md.94).

Kanun maddesinin açıklaması

Oran

18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden

%17

Diğerlerinden

%20

42. madde kapsamına giren işler(yıllara yaygın inşaat) dolayısıyla bu işleri yapanlara(kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden

%3

70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden

%20

Vakıflar(mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

%20

Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

%20

Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. Maddenin 2. Fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz)

%15

Tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz)

%15

01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile TOKİ, KOİ, Öİ tarafından çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden

%0

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin ve tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

 

Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden

%10

Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

%7

Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

%3

Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden

%0

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar için

%10

Başbayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

%20

Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;  
Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

%1

Yukarıdakiler dışında kalanlar için

%2

Diğer zirai mahsuller için,  
Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

%2

Yukarıdakiler dışında kalanlar için

%4

Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,  
Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için

%2

Diğer hizmetler için

%4

Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için

%0

PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden

%20

Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemelerden;

 

Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden

%2

Hurda Mal Alımları İçin

%2

Diğer mal alımları için

%5

Diğer hizmet alımları (‘a’, ’b’ ve ’c’ alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması hali de bu kapsamdadır) için

%10

Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere;Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 7 ve 12 numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından, (01.01.2013 gün ve 28515 sayılı RG de yayımlanan 24.12.2012 gün ve 2012/4116 sayılı BKK)

 

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca ödenen kar paylarından,

 

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

%18

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

%15

1 yıldan daha uzun vadeli hesaplarda

%13

Mevduat faizlerinden

 

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

%15

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

%12

1 yıldan daha uzun vadeli hesaplarda

%10

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen  kar paylarından

 

Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

%15

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

%12

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%10

Repo gelirlerinden (Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler)

%15

Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerden

%20

Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden (5766 sayılı Kanun ile 01.07.2008-31.12.2017 tarihleri arasında)

 

Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdekiler için

%15

Lig usulüne tabi spor dallarında en üst altı ligdekiler için

%10

Lig usulüne tabi spor dallarında diğer liglerdekiler için

%5

Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslar arası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden

%5

 

11-2012 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

2014 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%10,11(Yeniden değerleme Oranı) / % 9,74(Hazine Bonosu Ortalama Faiz Oranı) =) % 101,03 olmaktadır.

Bu oran %100 den fazla çıktığından  2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlere indirim oranı uygulanmadan beyan edilecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.