HaberlerTürkiye Denetim Standartları

Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ – Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 3) nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2)

BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILMASI (BDS 210) HAKKINDA TEBLİĞ – TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ (NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

1 Ekim 2014 gün ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ – Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 3) nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2) ” yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ aşağıdadır.

 

1 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29136

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA

VARILMASI (BDS 210) HAKKINDA TEBLİĞ – TÜRKİYE DENETİM

STANDARTLARI TEBLİĞİ (NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MADDE 1 – 14/11/2013 tarihli ve 28821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 3)’nin ekinde yer alan Standardın Ek 1 kısmındaki 1 inci dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1Bu örnek, geçerli finansal raporlama çerçevesinin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) olduğu, 6102 sayılı TTK uyarınca yapılacak denetimlere ilişkin hazırlanmış olup, diğer amaçlarla yapılacak bağımsız denetimlerde bu sözleşmenin duruma göre uyarlanması gerekebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 1/1/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.