HaberlerTürkiye Denetim Standartları

Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Tebliğ – Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 38) nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 4)

ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERİN, İŞLETMENİN YILLIK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİNİ YÜRÜTEN DENETÇİ TARAFINDAN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ (SBDS 2410) HAKKINDA TEBLİĞ – TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ (NO: 38)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 4)

1 Ekim 2014 gün ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Tebliğ – Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 38) nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 4)” yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ aşağıdadır.

   
1 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29136

 

TEBLİĞ

 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERİN, İŞLETMENİN YILLIK FİNANSAL

TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİNİ YÜRÜTEN DENETÇİ

TARAFINDAN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ (SBDS 2410)

HAKKINDA TEBLİĞ – TÜRKİYE DENETİM

STANDARTLARI TEBLİĞİ (NO: 38)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (SIRA NO: 4)

MADDE 1 – 10/7/2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Tebliğ-Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 38)’nin ekinde yer alan Standardın 3 no’lu paragrafındaki “SBDS 2400 “Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne” ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“SBDS 2400 “Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne”

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 1/1/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.