Bülten 2014

Bülten 2014-58 Vergi Yargısında 6545 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,04.07.2014

(BÜLTEN 2014-58)

VERGİ YARGISINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

28 Haziran 2014 gün ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6545 Numaralı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile çok sayıda Kanunda değişiklik yapılmıştır.

Bu değişiklikler arasında; 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda bulunmaktadır.

Bu kanunlarda yapılan değişiklikler ile vergi yargısında önemli değişiklikler olmuştur.

Özet olarak bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1-Uygulama Esasları

Mevcut uygulamada;

a-Vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği karara bölge idare mahkemesinde itiraz edilebiliyor, bölge idare mahkemesinin kararları ise nihai karar olup üst mahkeme olan danıştay da temyiz edilemiyor.

b-Vergi mahkemelerinin kurul halinde (3 hakim) verdiği kararlar bölge idare mahkemesine gitmeden Danıştay da temyiz edilebiliyor, danıştay vergi mahkemesinin kararını kabul ediyor veya bozabiliyor. Bozulan kararlara vergi mahkemesi uyuyor veya kararında ısrar ediyor. İsrar kararları Danıştay Dava Daireleri Kurulunda karara bağlanıyor.

Getirilen değişiklikle;

a-Konusu paraya dayalı olan davalarda 5.000 TL’yi aşmayan davalarda vergi mahkemesi kararları nihai karar olacak ve üst mahkemeye gidilemeyecek.

b-5.000 TL ile 100.000 TL arasında olan vergi davalarda vergi mahkemesinin kararlarına karşı istinaf mahkemesi olan bölge idare mahkemesine başvurulabilir. Bölge idare mahkemesi vergi mahkemesi kararını hukuka uygun görürse istinaf talebini reddeder veya vergi mahkemesi yerine geçip yeniden karar verir. Verilen kararlar nihai karar olup temyiz edilemez.

c-100.000 TL’yi aşan vergi davalarında vergi mahkemesi kararlarına karşı bölge idare mahkemesine istinaf yoluyla başvurmak ve istinaf incelemesi sonunda verilecek karara karşı ise  danıştayda temyiz yoluna başvurulabilir.

2-Yürürlük Esasları

Yapılan değişiklikler 28 Haziran 2014 günü yürürlüğe girmiştir. Yeni Bölge İdare Mahkemeleri değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde (28 Eylül 2014’e kadar) kurulacaktır.

Bu tarihten sonra verilecek kararlar yeni hükümlere göre verilecektir.