Bülten 2014-43 Kurumlar Vergisi Mükellefleri 2014 Nisan Ayı İçinde “Kesin Mizan Bildirimi”ni Elektronik Ortamda Bildireceklerdir

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

ve YMM  Ltd.Şti.                                                                                                              

İstanbul,10.04.2014

BÜLTEN ( E.Ö. 2014/43)

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2014 NİSAN AYI İÇİNDE “KESİN MİZAN BİLDİRİMİ”Nİ ELEKTRONİK ORTAMDA BİLDİRECEKLERDİR

403 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından elektronik ortamda bildirilecek olan “Kesin Mizan Bildirimi”nin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslar açıklanmıştır.

Buna göre, kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar.

Ancak bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan;

a. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 32 nci maddesinde sayılan mükellefler,

b. 226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu4 hükümlerine göre faaliyette bulunan finansal kiralama ve faktoring şirketleri,

c. 30.09.1983 tarih ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname5 kapsamında yer alan Finansman Şirketleri,

d. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa6 göre kurulan ve faaliyette bulunan sigorta şirketleri,

e. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği faaliyette bulunan Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları ve Aracı Kurumlar,

f. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu7 kapsamındaki Emeklilik Yatırım Fonları ile Emeklilik Şirketleri,

“Kesin Mizan Bildirimi” verme yükümlülüğüne tabi değildirler.

Elektronik ortamda gönderilecek kesin mizanların Beyanname Düzenleme Programının gerekli programlar bölümünden Kurumlar Vergisi mükellefleri için düzenlenmiş “Kesin Mizan Bildirimi” ni doldurup e-beyanname olarak göndermeleri gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Nisan -30 Nisan tarihleri arasında vereceklerdir. Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi daireleri kâğıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirimleri hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.

Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında V.U.K’nun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.