Haberler

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçeye İlişkin Sirküler Yayınlandı

11.4.2014 tarih ve ÖTV-1/2014-1 sayılı 20 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde alınan teminatların çözümü talebi için verilmesi gereken dilekçeye yönelik açıklamalara yer verilmiştir.  

Söz konusu sirküler aşağıdadır.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/20

Konusu: ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçe 

Tarihi: 11/4/2014

Sayısı: ÖTV1/2014-1

İlgili Olduğu Maddeler: ÖTV Kanunu Madde 16/4

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallar için gümrükte alınacak teminata ilişkin olarak 30 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin ilgili bölümünde değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda, ÖTV Kanununun 16/4. maddesindeki yetkiye istinaden (I) sayılı listedeki mallar için teminatın alınması, gönderilmesi ve çözümüne yönelik işlemler yeniden belirlenmiş olup, bu işlemlere ilişkin kullanılan (EK:11) ve (EK:12) Bilgi Formları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik ortama taşınmıştır.

Ayrıca sözü edilen Tebliğdeki düzenlemeler uyarınca bahse konu teminatın çözümü işlemleri, (A) cetvelindeki mallar için mükellefin talebi üzerine Tebliğ ekinde (EK:12) olarak yer alan “Bilgi Formu”nun ilgili vergi dairesince elektronik ortamda oluşturularak gümrük idaresine gönderilmesi üzerine, (B) cetvelindeki mallar için ise ilgili vergi dairelerince GİB sistemi kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Buna göre, teminat çözümü talebinde bulunacak mükelleflerin, (A) ve (B) cetvelindeki mallar için ayrı ayrı düzenlenmiş bir örneği ekte yer alan dilekçeyi vermeleri uygun görülmüştür. Bu dilekçenin bir örneğine “http://www.gib.gov.tr/” internet adresinden ulaşılması mümkün olup dilekçe formatında Başkanlığımızca gerekli görülmesi halinde değişiklik yapılabilecektir.

Bununla birlikte söz konusu dilekçenin ilgili vergi dairesine 1/6/2014 tarihine kadar kağıt ortamında düzenlenerek verilmesi, bu tarihten itibaren ise elektronik ortamda doldurulmak suretiyle “www.gib.gov.tr” internet adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

Ek için tıklayınız.