Bülten 2013-91Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası, İbraz Edilmesi Usul ve Esasları 431 sıra Nolu VUK Genel Tebliği

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 29.12.2013

BÜLTEN (E.Ö. 2013-91)

431 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ- KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI MUHAFAZASI VE İBRAZI

29 Aralık 2013 gün ve 28866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 431 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;

Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslar açıklanmıştır.

Kapsama giren mükellefler

Aşağıda yer alan mükellefler, oluşturulacak kayıtların, söz konusu mükelleflerin tüm faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanması mecburidir. 

a-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar;

1-5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

2-4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

3-5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, 

b-Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak, 

1-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,

2-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,

3-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler. 

Not:5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kurum, kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50 veya daha fazlası kamuya ait olan kurum ve kuruluşlar yukarıda belirlenen kapsamın dışındadır.

Kayıtların oluşturulması, muhafazası ve ibrazı

Bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uygun kayıtların, elektronik ortamda oluşturulması ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere yine elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunludur.

Kayıtlar; aşağıda ayrıntıları verilen satış kayıtları, alış kayıtları, Dönem başı ve dönem sonu mal stoklarına ilişkin envanter kayıtları, ithalat kayıtları, ihracat kayıtları ve üretim kayıtlarıdır. 

Muhafaza edilen kayıtların kontrol, denetim, inceleme veya başka bir nedenle kısmen veya tamamen istenilmesi durumunda, istenilen kayıtların tebliğde belirtilen dosya formatlarından en az birisi ile kaydedilebilmesi gereklidir.  

Sorumluluk ve ceza uygulaması

Oluşturulan kayıtlarda yer alması gereken asgari unsurlar ile söz konusu kayıtların elektronik ortamda muhafazası ve istenildiğinde ibrazına ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur.

Bu Tebliğ hükümleri 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

ASGARİ KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMİ BELİRLENEN KONULAR

Satış kayıtları

MADDE 1 – (1) Satılan mal veya sunulan hizmetler dolayısıyla (iadeler dâhil) düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgelere ilişkin oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.

a) Yevmiye tarihi,

b) Yevmiye numarası,

c) Belge tarihi,

ç) Belge seri-sıra no (Belgelerin, kurumsal kaynak planlama yazılımlarında takibi için ayrı bir referans numarası kullanan mükellefler için belge üzerinde yer alan referans numarası),

d) Alıcının adı veya unvanı,

e) Alıcının soyadı,

f) Alıcıya (Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar) ait vergi kimlik numarası (gerçek kişi mükellefler için TCKN),

g) Ürün Kodu,

ğ) Satılan her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),

h) Satılan her bir mal cinsine ilişkin miktar,

ı) Ölçü birimi (lt, adet, kg, saat vb.),

i) Satılan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,

j) Satılan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin tutar,

k) Her bir vergi türü itibarıyla satış belgesi üzerinde gösterilmesi gereken vergisel yükümlülükler (KDV, ÖTV vb.) ile söz konusu yükümlülüklere ilişkin tecil, istisna, mahsup ve benzeri unsurlar,

l) Belge üzerinde yer alan indirim ve iskonto gibi unsurlar,

m) Belge toplam tutarı.

(2) Ödeme Kaydedici Cihazlar tarafından düzenlenen belgeler ile ilgili olarak oluşturulacak kayıtlar, düzenlenen belge üzerinde yer alan bilgiler ile sınırlıdır.

(3) Mükellefler, satış belgelerine ilişkin kayıtlarda mal ve hizmet tanımlamaları için kullanacakları ifadelerin tekilliğini sağlamak, diğer bir ifade ile aynı mal veya hizmet cinsi için birden fazla isim ve kod kullanmamak konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır.

Alış kayıtları

MADDE 2 – (1) Temin edilen mal veya hizmetler dolayısıyla (iadeler dahil) alınan fatura ve fatura yerine geçen belgelere ilişkin oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.

a) Yevmiye tarihi,

b) Yevmiye numarası,

c) Belge tarihi,

ç) Belge seri-sıra no,

d) Satıcının adı veya unvanı,

e) Satıcının soyadı,

f) Satıcıya ait vergi kimlik numarası (gerçek kişi mükellefler için TCKN),

g) Ürün Kodu,

ğ) Alınan her bir mal veya hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),

h) Alınan her bir mal cinsine ilişkin miktar,

ı) Ölçü birimi (lt, adet, kg, saat vb.),

i) Alınan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,

j) Alınan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin tutar,

k) Her bir vergi türü itibarıyla alış belgesi üzerinde gösterilmesi gereken vergisel yükümlülükler (KDV, ÖTV vb.) ile söz konusu yükümlülüklere ilişkin tecil, istisna, mahsup ve benzeri unsurlar,

l) Belge toplam tutarı.

(2) Ödeme Kaydedici Cihazlar tarafından düzenlenen belgeler ile ilgili olarak oluşturulacak kayıtlar, düzenlenen belge üzerinde yer alan bilgiler ile sınırlıdır.

(3) Mükellefler, alış belgelerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve hizmet tanımlamaları için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.

Dönem başı ve dönem sonu mal stoklarına ilişkin envanter kayıtları

MADDE 3 – (1) Dönem başı ve dönem sonu mal (ilk madde malzeme, yarı mamul, mamul, ara girdi ve ticari mal) mevcutlarına ilişkin kayıtların, her bir mal cinsi ile ilgili olmak üzere asgari;

a) Ürün kodu,

b) Cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),

c) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb.),

ç) Miktar,

d) Varsa üretim süreci tamamlanmayan yarı mamullerin tamamlanma yüzdesi,

e) Birim maliyet,

f) Toplam tutar

bilgilerini ihtiva edecek şekilde tutulması gerekmektedir.

(2) Mükellefler, envanterlerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal tanımlamaları için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.

İthalat kayıtları

MADDE 4 – (1) İthalat işlemleri ile ilgili olarak oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir;

a) Yevmiye tarihi,

b) Yevmiye numarası,

c) Belge tarihi,

ç) Belge seri-sıra no,

d) Satıcının adı veya unvanı,

e) Satıcının soyadı,

f) Satıcının ülkesi,

g) Satıcının kodu,

ğ) İthalatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi,

h) Fiili ithalat tarihi,

ı) Fiili ithalat miktarı,

i) Gümrük beyannamesi tescil tarihi,

j) Gümrük beyannamesi tescil numarası,

k) İthal edilen malın G.T.İ.P. numarası,

l) Ürün kodu,

m) İthal edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),

n) İthal edilen her bir mal cinsine ilişkin brüt miktar,

o) İthal edilen her bir mal cinsine ilişkin net miktar,

ö) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),

p) İthal edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,

r) İthal her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin toplam tutar,

s) İthalat işlemleri ile ilgili her bir vergi türü itibarıyla vergi yükümlülükleri (KDV, ÖTV gibi.),

ş) Belge toplam tutarı,

t) İthalat bedelinin ödendiği hesaba ilişkin bankanın adı/şubesi ve IBAN’ı.

(2) Mükellefler, ithalat işlemlerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve hizmet tanımlamaları için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.

İhracat kayıtları

MADDE 5 – (1) İhracat işlemleri ile ilgili olarak oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.

a) Yevmiye tarihi,

b) Yevmiye numarası,

c) Belge tarihi,

ç) Belge seri-sıra no,

d) Alıcı adı veya unvanı,

e) Alıcı soyadı,

f) Alıcının ülkesi,

g) Alıcının kodu,

ğ) İhracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi,

h) Fiili ihracat tarihi,

ı) Gümrük beyannamesi tescil tarihi,

i) Gümrük beyannamesi tescil numarası,

j) İhraç edilen malın G.T.İ.P. numarası,

k) Ürün kodu,

l) İhraç edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),

m) İhraç edilen her bir mal cinsine ilişkin brüt miktar,

n) İhraç edilen her bir mal cinsine ilişkin net miktar,

o) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),

ö) İhraç edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,

p) İhraç edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin toplam tutar,

r) Belge toplam tutarı,

s) İhracat bedelinin ödendiği hesaba ilişkin bankanın adı/şubesi ve IBAN’ı.

(2) Mükellefler, ihracat işlemlerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve hizmet tanımlamaları için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.

Üretim kayıtları 

MADDE 6 – (1) Gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin, envanter ve randıman teknikleri kullanılarak kontrolüne yönelik olmak üzere oluşturulacak kayıtlarda asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir;

a) Üretim girdileri için;

1) Dönem başlangıcı,

2) Dönem bitişi,

3) Girdi malın ürün kodu,

4) Girdi malın cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),

5) Miktarı,

6) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),

7) Birim maliyet,

8) Toplam maliyet.

b) Üretim çıktıları için;

1) Dönem başlangıcı,

2) Dönem bitişi,

3) Üretilen malın ürün kodu,

4) Üretilen malın cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),

5) Miktarı,

6) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),

7) Birim maliyet,

8) Toplam maliyet.

c) Üretim süreci için;

1) Mamul ya da yarı mamulü üretebilmek için kullanılması gereken ilk madde ve malzeme, yarı mamuller ile üretim süreci sonunda elde edilecek ürünlerin miktar bilgileri ile tarif edildiği ürün reçeteleri,

2) Hammadde, malzeme ve mamuller ile ilgili olarak stok, sevk ve üretim süreçlerinde oluşan fire ve zayiatın cinsi, miktarı ve ürün kodu.

(2) Üretim süreci tamamlanmayan yarı mamullere ait kayıtlar çıktılar arasına dâhil edilmeden ayrı takip edilecektir.

(3) Mükellefler, üretimlerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve hizmet tanımlamaları için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.

Diğer kayıtlar 

MADDE 7 – (1) Tebliğin üçüncü maddesinde ifade edilen mükelleflerden Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (I) ve (III) sayılı listelerdeki mallar dolayısıyla mükellefiyeti bulunanlar, söz konusu mallarla ilgili oluşturacakları kayıtlarında, ilgili malların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) bilgilerine de yer vermek zorundadırlar.

 

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.