Haberler

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (K) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1)

28 Aralık 2013  gün ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de “2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (K) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1)” yayımlanmıştır.

Bu tebliğ ile, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan para cezaları 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

2872 sayılı Kanunun 5491 sayılı Kanun ile değişik 20 nci maddesinin k bendi

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında uygulanacak ceza

-Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere

-İlan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara

-Sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usûl ve esaslarına aykırı davrananlar

-Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup, mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmeleri yasaktır.  

20.000 TL

35.193 TL

-Sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması esastır. Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yolu ile arazi kazanılamaz. Bu hükme aykırı olarak arazi kazanılması halinde söz konusu alan faaliyet sahibince  eski haline getirilir. 

100.000 TL

175.981 TL

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız