Bülten 2013- 89 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Uygulamaları Kapsamında Mukimlik, Mukimlik Belgesi Düzenlemeye Yetkili Makamlar ve Mukimlik Belgesi Başvurularına İlişkin Sirküler Yayınlandı

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,25.12.2013

BÜLTEN (E.Ö. 2013-89)

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI UYGULAMALARI KAPSAMINDA MUKİMLİK, MUKİMLİK BELGESİ DÜZENLEMEYE YETKİLİ MAKAMLAR VE MUKİMLİK BELGESİ BAŞVURULARI ESASLARI

20.12.2013 tarih ve ÇVÖA/2013-1 Sıra No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları  Sirküleri’nde; Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları uygulamaları kapsamında mukimlik, mukimlik belgesi düzenlemeye yetkili makamlar ve mukimlik belgesi başvurularına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu sirküler, uygulamada olan 13.02.2007 tarih ve ÇVÖA/2007-1 sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirkülerinin yerine 06.01.2014 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri, Anlaşmaya taraf ülkelerde mukim olanlara uygulandığından, Anlaşmalardan yararlanmak isteyenlerin, mukim oldukları ülkenin yetkili makamlarından, bu ülkede tam mükellef olduklarına dair mukimlik belgesi almaları gerekmektedir.

Türkiye’de tam mükellef olan gerçek ve tüzel kişilerin, Anlaşmaya taraf diğer ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratların ilgili Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesini düzenlemeye;

1-Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, kendi mükellefleri,

2-Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Trabzon Vergi Dairesi Başkanlıkları,

-kendilerine bağlı vergi dairelerinde sürekli vergi mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler,

-kendi yetki alanlarının sınırları içerisinde ikamet eden ve sürekli mükellefiyeti olmayan T.C. uyruklu gerçek kişiler (potansiyel mükellefler),

3-Gelir İdaresi Başkanlığı (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı),

-sürekli vergi mükellefiyeti olan/olmayan tüm yabancı uyruklu gerçek kişiler,

-Avusturya, İsviçre ve Suudi Arabistan yetkili makamlarına verilmek üzere mukimlik belgesi talep eden mükellefler,

-1 ve 2 nci maddelerin kapsamına girmeyen diğer gerçek ve tüzel kişiler

bakımından yetkili kılınmışlardır.

Bu sirkülerde, ayrıca mukimlik belgesi düzenleme ve başvuru esasları açıklanmıştır.

Bu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.