Bülten 2013-82 Katma Değer Vergisi ve ÖTV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.12.2013                     

 (BÜLTEN 2013-82)

MAL VE HIZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGISI ORANLARININ TESPITINE İLIŞKIN KARAR ILE BAZI KARARNAMELERDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA VE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETIM VERGISI KANUNUNA EKLI (I) SAYILI LISTEDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETIM VERGISININ BELIRLENMESINE DAIR KARAR

1 Aralık 2013 gün ve 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı malların KDV ve Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişiklikler yapıldı.

Buna göre;

1- Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin;

a) 3 üncü sırasında yer alan “01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,

b) 8 inci sırasına “bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),” ibaresi eklenmiş,

c) 17 nci sırasında yer alan mal ve hizmetlerde değişiklikler ve ilaveler olmuştur.

2-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (II) sayılı listenin;

a) “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 1 inci sırasının (a) bendinde yer alan “01.04” ibaresi, “01.04, 01.05” şeklinde değiştirilmiştir.

b)“B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 14 üncü sırasına “Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),” ibaresi eklenmiştir.

3-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki  vergi tutarları uygulanarak teslim edilen 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı malların vergi tutarları, bu mallara yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak Türkiye’de toplanan kullanılmış kızartmalık bitkisel yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağlardan elde edilen aynı cetveldeki 3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. numaralı “oto biodizel”in harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, oto biodizel miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanır. Ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarları, 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar için (I) sayılı listenin (A) cetvelinde belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamaz. Bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan vergi tutarlarında virgülden sonraki 4 hane dikkate alınır. Bu mallara daha önce uygulanan vergi tutarları ile yukarıda belirlenen orana göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uygulanı

4-4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararın 1 inci maddesinde yer alan liste değiştirilmiştir.

5-4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararın 3 üncü maddesinde yer alan liste  değiştirilmiştir.

Yukarıda yer alan 3 ncü madde 1Ocak 2014, diğer maddeler 1 Aralık 2013 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.