Bülten 2013Bültenler

Bülten 2013-88 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No:2)

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,24.12.2013

BÜLTEN (E.Ö. 2013-88)

1 SIRA NUMARALI ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO:2)

24 Aralık 2013 gün ve 28861sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No:2) de değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler bu tebliğin yayım tarihinden itibaren geçerlidir.

Değişiklikler, 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinin;

-3.1.1 bölümünün (a) ve (b) bendleri,

-3.1.2 bölümü,

-3.3.3 bölümünün (a) ve (b) bendleri,

-3.3.4.bölümü,

-4.1 bölümünün (ç) bendinin değiştirilmesi ile ilgilidir.

Bu değişiklikler ile ilgili açıklama aşağıdaki gibidir.

2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ile Yapılan Değişiklikler

Değişikliğe İlişkin Açıklama

Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifika veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları. Elektronik fatura uygulamasına paralel olarak gerçek kişi mükelleflerin de mali mühür kullanarak e-defter uygulamasından yararlanma imkanı sağlanmıştır.
Tüzel kişi mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları. Tüzel kişi mükelleflerin e-defter uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması hükmü kaldırılmıştır.
Yukarıda yer alan şartları taşıyanlardan, bu Tebliğ kapsamında elektronik defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükelleflerin www.edefter.gov.tr internet adresinde yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun olarak başvuruda bulunması gerekmektedir. Başkanlık veya Genel Müdürlük, gerek görmesi halinde www.edefter.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzlara ilave olarak teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilir. e-Defter uygulamasından yararlanmaya ilişkin usul ve esasların, gelişen ve değişen ihtiyaçlara uygun hızlı ve ikincil mevzuata ihtiyaç duyulmadan yapılabilmesi amacıyla başvuru sürecinin kılavuzlar aracılığıyla yürütülmesi amaçlanmıştır.
Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.  1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “Elektronik Defter Oluşturma” bölümünde yer alan berat yükleme süresi defterin ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son günü olarak belirlenmiştir. 
Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar. 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “Elektronik Defter Oluşturma” bölümünde yer alan berat yükleme süresi defterin ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son günü olarak belirlenmiştir.
Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez. Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.  1Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde yer alanhesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanların izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, önceki dönem kayıtlarına yer verme zorunluluğu kaldırılmıştır. Ayrıca hesap dönemi veya takvim yılı içinde elektronik defter uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin yasal defterlerinin kapanış tasdiki için bir aylık süre verilmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.