Bülten 2013-03 2013 Yılında Uygulanacak Olan Vergi Usul Kanunu Miktarlarından Bazıları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com                                                                                   İstanbul, 01.01.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/03 )

2013 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERGİ USUL KANUNUNUNDAKİ MİKTARLARDAN BAZILARI

1- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

2012Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2013 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

1-Yıllık    
-Alış tutarı

140.000

150.000

– Satış tutarı

190.000

200.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

77.000

80.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

140.000

150.000

2-Fatura düzenleme sınırı

 

2012Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2013 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

Fatura Düzenleme Sınırı

770

800

3-Amortismana tabi iktisadi kıymetin değeri

 

2012Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2013 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

Doğrudan gider yazılabilecek iktisadi kıymetin değeri

770

800

4-Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

2012 Yılında Uygulanan Miktar(TL)

2013 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)

Birinci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri 105,00 110,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 66,00 70,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 33,00 35,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 16,00 17,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,80 9,40
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,00 4,30
İkinci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri 58,00 60,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 33,00 35,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 16,00 17,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 8,80 9,40
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 4,00 4,30
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,30 2,40

 

Madde 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası)

2012 Yılında Uygulanan Miktar(TL)

2013 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

180

190

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

88.000

94.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

180

190

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

8.800

9.400

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

88.000

94.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

180

190

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

4.000

4.300

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

220

230

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

660

130.000

700

 140.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

880

940

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

660

700

 

Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

2012Yılında Uygulanan Miktar(TL)

2013 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.170 1.200
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 580 600
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 280 3000
4-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 880.000 940.000