Bülten 2013Yeni Türk Ticaret Kanunu Haberleri

Bülten 2013-85 2014 Yılında Vergi Kanunlarına ve TTK’ya Göre Tutulacak Defterler ve Tastikine İlişkin Bilgiler

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,02.12.2013

BÜLTEN (E.Ö. 2013-85)

2014 YILINDA VERGİ KANUNLARINA VE TTK’YA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASTİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Defter

Açılış onayı

Açılış onayı

Kapanış Onayı

Kapanış onayı

Vergi Usul Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

Vergi Usul Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

Yevmiye defteri

Var (1)

Var(1)

Yok

Var (2)

Envanter defteri

Var(1)

Var(1)

Yok

Yok

Defteri Kebir

Yok

Var(1)

Yok

Yok

Yönetim kurulu karar defteri(A.Ş.)

——

Var(1)

—–

Var(3)

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri(A.Ş.-Ltd Şti.)(4)

——

Yeterli sayfası varsa onay yok

—–

Yok

Pay defteri

——

Yeterli sayfası varsa onay yok

—-

Yok

Müdürler Kurulu Karar Defteri (Ltd.Şti.)(5)

——

Var(1)

—-

Var(3)

Serbest meslek kazanç defteri

Var(1)

———

Yok

———

İşletme defteri

Var(1)

——–

Yok

———

Damga Vergisi Defteri(DV Sürekli Yükümlüler)

Var(1)

——-

Yok

——-

 

Tasdikle ilgili hükümler:

(1). Defterlerin açılış tasdik zamanı faaliyet dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayındadır. Faaliyet dönemi takvim yılı olmayanlarda kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadardır.

(2).Yevmiye defteri kapanış tasdik zamanı faaliyet dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayındadır. Faaliyet dönemi takvim yılı olmayanlarda  izleyen  faaliyet döneminin altıncı ayı sonuna kadardır.

(3).Yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdik zamanı faaliyet dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayındadır. Faaliyet dönemi takvim yılı olmayanlarda  izleyen  faaliyet döneminin birinci ayı sonuna kadardır.

(4). Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterleri de yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir.

(5). Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.

-Tasdikler noter tarafından yapılır.

Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar.

-Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayıyı belirterek şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz.

-Yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir.