Bülten 2013Yeni Türk Ticaret Kanunu Haberleri

Bülten 2013-83 2014 Yılında Türk Ticaret Kanunu’nda Uygulanacak İdari Para Cezaları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,02.12.2013 

(BÜLTEN 2013-83)

2014 YILINDA TÜRK TİCARET KANUNU’NDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 430 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı, 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen kabahatlerin neler olduğu ve  bu kabahatlerin işlenmesi halinde  tespit edilen yeniden değerleme oranına göre 2014 yılında uygulanacak idari para cezaları 2012 ve 2013 yıllarında uygulanan idari para cezaları ile birlikte aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

 

Sıra Kabahat olarak tanımlanan fiil 2012 2013 2014
1 Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunulması 2.000  2.156  2.240 
2 Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmaması ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamaması  2.000  2.156  2.240 
3 Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması  2.000  2.156  2.240 
4 Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin, ticaret sicili numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresinin gösterilmemesi, internet sitesi yükümlülüğü olan sermaye şirketlerince bu bilgilerin internet sitesine konulmaması 2.000  2.156  2.240 
5 İnternet sitesi kurma yükümlülüğü olan anonim şirketlerin; yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, limited şirketlerin; müdürlerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin de yöneticilerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, internet sitelerinde yayımlamamaları 2.000  2.156  2.240 
6 Tacirin, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını tescil ve ilan ettirmemesi 2.000  2.156  2.240 
7 Tacirin kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne vermemesi, tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilmemesi 2.000  2.156  2.240 
8 Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri, 2.000  2.156  2.240 
9 Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri, yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atamamaları 2.000  2.156  2.240 
10 Gerçek kişi tacirin ticaret unvanındaki adının ve soyadının kısaltılarak yazılması  2.000  2.156  2.240 
11 Kollektif şirketin ticaret unvanında, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketin ve türünü gösterecek bir ibareye yer verilmemesi  2.000  2.156  2.240 
12 Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanlarında, komandite ortaklardan en az birinin adının ve soyadının, şirketin ve türünün gösterilmemesi, bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadlarına yer verilmesi  2.000  2.156  2.240 
13 Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin, ticaret unvanlarında işletme konusunun gösterilmemesi, ticaret unvanlarında, “anonim şirket”, “limited şirket” ve “kooperatif” kelimelerinin bulunmaması, bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibarelerin, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılması  2.000  2.156  2.240 
14 Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanlarında adlarının bulunmaması, donatma iştirakinin ticaret unvanında, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadının veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adının yer almaması, ticaret unvanındaki soyadların ve geminin adının kısaltılması, ticaret unvanında donatma iştirakinin belirtilmemesi  2.000  2.156  2.240 
15 Bir ticaret unvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılmaması  2.000  2.156  2.240 
16 Her şubenin, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmaması 2.000  2.156  2.240 
17 Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmemesi  2.000  2.156  2.240 
18 İşletme adının tescil ve ilan ettirilmemesi  2.000  2.156  2.240 
19 Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmaması 4.000  4.312  4.481 
20 İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden izlenememesi  4.000  4.312  4.481 
21 Tacirin, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamaması  4.000  4.312  4.481 
22 Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması  4.000  4.312  4.481 
23 Defterlerin Türkçe tutulmaması  4.000  4.312  4.481 
24 Defterlerde, kısaltmaların, harflerin, rakamların ve sembollerin kullanılması halinde bunların anlamlarının açıkça belirtilmemesi 4.000  4.312  4.481 
25 Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmaması 4.000  4.312  4.481 
26 Defterlere yapılan bir kaydın, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi 4.000  4.312  4.481 
27 Defterlerde, kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmelerin yapılması  4.000  4.312  4.481 
28 Defterlerin ve diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bu bilgilerin her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmemiş olması 4.000  4.312  4.481 
29 Hileli envanter çıkarılması  4.000  4.312  4.481 
30 Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz edilememesi  4.000  4.312  4.481 
31 Finansal tabloların, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına göre düzenlenmemesi 4.000  4.312   4.481