Bülten 2013

Bülten 2013-19 2013 Yılında 2012 Yılına Ait Geç Gelen Ve Unutulan Belgelerin Vergilendirilmesi ve Muhasebesi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,07.01.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/19 )

2013 YILINDA 2012 YILINA AİT GEÇ GELEN VE UNUTULAN BELGELERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBESİ

A-Geçmiş Yıla Ait Geç Gelen Gider Belgeleri

Aralık veya daha önceki ayların tarihini taşıyan gider faturaları,  Ocak ayında veya daha sonraki aylarda gelmiş ise;

a-Katma Değer Vergisi Açısından:

a1-Defterlerin kapanış kaydı yapılmamış, yasal kayıt süresi sona ermemiş  (45 günlük süre)[1]  ve KDV beyanname verilmemiş ise  KDV indirim konusu yapılabilir.  

a2-Defterlerin kapanış kaydı yapıldıktan sonra gelen gider belgelerindeki KDV, indirim konusu yapılamaz.

a3-Defterlerin kapanış kaydı yapılmamış, yasal kayıt süresi sona ermemiş  (45 günlük süre)  ve KDV beyannamesi verilmiş ise  KDV indirim konusu yapılamaz.

a4-Gider belgesi yasal kayıt süresinden sonra gelmiş ise KDV indirim konusu yapılamaz.

a5-Yasal kayıt süresi içinde geçmiş yıl defterlerine kaydedilen ancak, belgelerde yer alan KDV’nin ilgili dönem KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmaması halinde, düzeltme KDV beyannamesi ile  beyan edilerek indirim konusu yapılması mümkündür.

b-Kurumlar Vergisi Açısından:

b1-Defterlerin kapanış kaydı yapılmamış ve yasal kayıt süresi sona ermemiş ise gider yazılır.

b2-Defterlerin kapanış kaydı yapıldıktan sonra, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi verilmeden önce gelen gider belgelerindeki KDV dahil tutar kurumlar vergisi beyannamesinde diğer indirimler satırında gösterilmek ve dilekçe ile mahiyetini açıklamak kaydı ile indirim konusu yapılabilir.

b3-Defterlerin kapanış kaydı yapılmamış, yasal kayıt süresi sona ermemiş  ve KDV beyannamesi verilmiş ise belge tutarı gider yazılabilir, KDV si indirim konusu yapılamaz. Ancak, kurumlar vergisi beyannamesinde diğer indirimler satırında gösterilmek ve dilekçe ile mahiyetini açıklamak kaydı ile indirim konusu yapılabilir.

b4-Gider belgesi yasal kayıt süresinden sonra gelmiş ise KDV dahil tutar kurumlar vergisi beyannamesinde diğer indirimler satırında gösterilmek ve dilekçe ile mahiyetini açıklamak kaydı ile indirim konusu yapılabilir.

Not: Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinden indirilen belgelerdeki KDV dahil tutarlar bir sonraki hesap dönemi kayıtlarına 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları olarak kayda alınır ve kayda alındığı yılda ise gider olarak dikkate alınmaz.

B-Geçmiş Yıla Ait Gelir Yazılması Unutulan Belgeler

Yasal kayıt süresi geçtikten sonra gelir kaydedilmesi unutulan faturalar;

ba- Katma Değer Vergisi Açısından:

KDV beyannamesi verilmesinden önce tespit edilirse KDV’si KDV beyannamesinde hesaplanan KDV olarak gösterilir.

KDV beyannamesi verildikten sonra  ise, düzeltme veya pişmanlıkla KDV beyannamesi ile beyan edilir.

bb-Kurumlar Vergisi Açısından:

Belgedeki tutar kurumlar vergisi beyannamesinde ilaveler içine dahil edilerek ve dilekçe ile mahiyetini açıklamak kaydıyla beyan edilebilir.

Bu tür faturalar da sonraki hesap döneminde 671 Önceki Dönem Gelir ve Karları olarak kayda alınır ve kaydın yapıldığı yılda vergilendirilecek gelir olarak dikkate alınmaz.

C-Yeni Yılın Tarihini Taşıyan Geçmiş Yıla Ait Gider Belgeleri

Önceki yılla ilgili olduğu halde yeni yılın tarihini taşıyan belgelerdeki gider veya maliyet unsurları, gider ve maliyet olarak önceki dönemle ilişkilendirilmesi gerekir. Kurumlar vergisi açısından,  kurumlar vergisi beyannamesinin diğer indirimler satırında gösterilebilir.

KDV’si ise kayda alındığı yılda indirilebilecek KDV olarak dikkate alınmaz.

D-Kullanılmamış İşletme Malzemelerine Ait Belgeler

Hesap döneminin son günlerinde alınan ve gider yazılması nedeniyle stoklarda izlenmeyen işletme malzemeleri, henüz kullanılmamış veya firmanın üretim kapasitesi itibariyle kullanılması mümkün değilse gider kaydedilmeyerek stok hesaplarına veya gelecek dönemlere ait giderler hesabına kaydedilerek giderler içinden çıkarılması gerekmektedir.

E-Alış ve Satış Iskontolarına İlişkin Belgeler

Kurumlar Vergisi  matrahının tespitinde tahakkuk esası ve dönemsellik prensibi gereğince alış ve satış iskontolarının ilgili bulundukları hesap dönemi kayıtlarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Ancak faturaların hesap dönemi sonunda düzenlenmesi veya alınması unutulmuş veya herhangi bir nedenle düzenlenmemiş ve alınmamış ise iskontoların tutarı biliniyorsa tahakkuk yoluyla gelir veya gider yazılması gerekir. İlke olarak alış iskontolarının gelir, satış ıskontolarının ise gider olarak kayıtlara alınması gerekmektedir.


[1] 213 sayılı VUK Md.219/b Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.