HaberlerTürkiye Denetim Standartları

Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ No.11 Yayımlandı

17 Temmuz 2013  gün ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğde;

a-TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardında,

b-TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardında,

c- TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardında,

d-TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardında,

e-TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardında,

f-TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar yorumunda,

g-TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardında,

değişiklikler yapıldı.

Bu tebliğ; 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler bu Tebliği 1/1/2013 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.