Bülten 2013-07 Konut Teslimlerinde Uygulanmakta Olan KDV Oranında Değişiklik Yapıldı.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,02.01.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/07)

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANI DEĞİŞTİ

 

1 Ocak 2013 gün ve 28515 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.12.2012 gün ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesi ile konutların teslimindeki KDV oranı değiştirilmiştir.

Kararın 7 nci maddesi aşağıdaki gibidir.

MADDE 7-24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma değer vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesine aşağıdaki (6) numaralı fıkra eklenmiştir.

“(6) (I) sayılı listenin 11 nci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyük Şehir Belediye Kanunu kapsamındaki büyük şehirlerde  (16.05.2012 tarihli 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununun 29 ncu maddesine istinaden arsa birim m2 vergi değeri;

a)Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının ( c ) bendinde belirtilen vergi oranı,

b)Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci

fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır.”.

Bu hükümle, 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde %1 oranında alınmakta olan KDV uygulamasında yapılan değişiklik aşağıdaki gibi olmuştur.

Büyük Şehir Belediye Kanunu kapsamındaki büyük şehirlerde, lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi arsa birim m2 vergi değeri;

a-499,99 TL den aşağı ise KDV Oranı %1,

b-500,00 TL ile 999,99 TL arasında ise KDV Oranı %8,

c-1.000 TL ve üzeri ise KDV Oranı %18 olarak uygulanacaktır.

Bu hükmün uygulanması, yapı ruhsatı, 01.01.2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları  ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girer (Md.12/b).