Bülten 2013-59 2013 Yılı Mali Tatil Uygulaması İle İlgili Açıklama

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,01.07.2013

 

(BÜLTEN 2013-59)

2013 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ilişkin 1 Sayılı Genel Tebliği Maliye Bakanlığı’nca 30/06/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Uygulamasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30/06/2007 Tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği ile açıklama yapmıştır.  

5604 sayılı Kanunun 1/1 maddesinde, “Her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü bulunmaktadır.

Aynı Kanunun 1/2  maddesinde ise, son günü malî tatile rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

Buna göre 2013 mali tatili Haziran ayının son günü tatile rastladığından mali tatil Temmuz ayının ilk iş gününü olan 1Temmuzu izleyen 2 Temmuz günü başlayacak ve 22 Temmuz Pazartesi (dahil) günü sona erecektir.

2013 yılına ait mali tatil ile ilgili bazı süreler aşağıdadır.

1-Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne rastlayan vergilere ilişkin beyannameler 2013 yılı için 29 Temmuz 2013 tarihine kadar uzamış sayılacaktır.

Mali Tatil uygulaması sebebiyle verilme süresi uzatılan beyannameler üzerinde gösterilen vergilerin ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzatılmış sayılacaktır. Buna göre bu beyannamelere göre ödeme 30 Temmuz akşamına kadar yapılabilecektir.

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi vb.) ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

2-5604 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi hükümleri ile, malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde Sendikalar Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanunu’na göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemelerin; Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan ve bildirimlerin 29 Temmuz 2013 tarihine kadar, bunlarla ilgili ödemelerin de 30 Temmuz 2013 tarihine kadar ertelenmesi hükme bağlanmıştır.

3-İkmalen,  re’sen veya idarece yapılan  tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri de mali tatil uygulaması sebebiyle, tatilin son gününü izleyen yedinci gün akşamına kadar ( 29 Temmuz 2013 tarihine kadar) uzatılmaktadır.

4-Vergi Usul Kanunu’nun 149 uncu maddesi hükümleri kapsamında, kendilerinden devamlı bilgi istenilen kamu idare ve müesseseleri ile gerçek ve tüzel kişiler, verilme süresi sonu Mali Tatile rastlayan bilgileri, 29 Temmuz 2013 günü akşamına kadar gönderebilecektir.

5-Vergi Usul Kanunu’nun kayıt nizamına ilişkin hükümlerin yer aldığı 215-219 uncu maddelerinde yer alan ve vergilemeye ilişkin işlemlerin defterlere kaydedilmesi için verilen 10 veya 45  günlük süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

6-Malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez  ve mükellefin işyerinde incelemeye başlanılamaz.

7-Mali tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde, kanunda öngörülen süreler, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

8-Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.

NOT: Mali tatil süresindeki beyanname verme ve ödeme sürelerine ilişkin vergi takvimi için 2013-58 nolu sirkülerimize bakabilirsiniz.