Bülten 2013

Bülten 2013-40 2013 Nisan Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.04.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/40 )

2013 NİSAN AYI VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

01/03/2013 01/04/2013 2012   Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/2013 01/04/2013 2012   Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri   İçin Kesin Mizan Bildirimi
01/03/2013 01/04/2013 Şubat 2013   Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/03/2013 01/04/2013 Şubat 2013   Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/03/2013 01/04/2013 Şubat 2013   Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 01/04/2013 6111   Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken   12. Taksit Ödemesi
01/04/2013 01/04/2013 2013   Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31   Mayıs 2013 tarihleri arasında verilecek)
01/04/2013 09/04/2013 16-31 Mart   2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2013 10/04/2013 16-31 Mart   2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 15/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin   Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 15/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 15/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 15/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 15/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 15/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV   Bildirim Formu
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset   ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 24/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/2013 24/04/2013 Ocak-Şubat-Mart   2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98.   Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından   Yararlananlar İçin)
01/04/2013 24/04/2013 Ocak-Şubat-Mart   2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların   Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/2013 24/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/04/2013 24/04/2013 Ocak-Şubat-Mart   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/04/2013 24/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile   Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga   Vergisinin Beyanı
01/04/2013 25/04/2013 2012   Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
16/04/2013 25/04/2013 1-15 Nisan   2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/04/2013 25/04/2013 1-15 Nisan   2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2013 25/04/2013 Denetim   Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/2013 26/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Ödemesi
01/04/2013 26/04/2013 Ocak-Şubat-Mart   2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre   Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/2013 26/04/2013 Ocak-Şubat-Mart   2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların   Ödemesi
01/04/2013 26/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/04/2013 26/04/2013 Ocak-Şubat-Mart   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/04/2013 26/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile   Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga   Vergisinin Ödemesi
01/04/2013 30/04/2013 2012   Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
01/04/2013 30/04/2013 2012   Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
01/04/2013 30/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/2013 30/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/2013 30/04/2013 Mart 2013   Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 31/05/2013 2013   Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmesinin Son Günü