Bülten 2013-10 2013 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Harç Oran ve Tutarları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 02.01.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/10 )

2013 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK HARÇ ORAN VE TUTARLARI

492 sayılı Harçlar Kanununa göre,her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

 Maliye Bakanlığınca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve (419) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan maktu ve nispi harçlar ( (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri hariç olmak üzere) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), %15 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Bu karara göre, 01.01.2013 gün ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de 69 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayınladı. Bu Genel Tebliğde 2013 yılında uygulanacak harçlar açıklandı. Harç tarifelerine buradan ulaşabilirsiniz.