Bülten 2013-22 Anonim, Limited Ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere, Elektronik Yolla Tebligat Yapılması Zorunluluğu Esasları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,20.01.2013

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN (E:Ö.2013/22)

ANONİM, LİMİTED VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLERE, ELEKTRONİK YOLLA TEBLİGAT YAPILMASI ZORUNLULUĞU ESASLARI

 

19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6099 Sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile  7201 sayılı Tebligat Kanununda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle 7201 sayılı Tebligat Kanununa eklenen 7a maddesi ile elektronik tebligat esasları belirlenmiştir.

Bu maddeye göre;

Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Bu maddede sözü edilen yönetmelik 19 Ocak 2013 gün ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu yönetmeliğe göre;

1-Elektronik Tebliğ Yaptıracak Kurumlar

a-Yargı mercileri (Mahkemeler ve İcra daireleri),

b-Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

c-Özel bütçeli idareler(Üniversiteler),

d-Düzenleyici ve denetleyici kurumlar (RTÜK, SPK, BDDK, EPDK, KİK, KGMDSK, REKABET KURUMU vs)

e-Sosyal güvenlik kurumları (SGK, Türkiye İş Kurumu),

f-İl özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri,

g-Barolar ve noterler

2-Elektronik Tebliğ Hangi Kurum Vasıtası ile Yapılır  

Yukarıda yazılı olan kurumlar, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla  elektronik tebligatları yaptırır.

3-Elektronik Tebligat Hizmetinden Kimler Yararlanır

aAnonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.

b-Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.

4-Elektronik Tebligat Adresi Edinme

a-Tebligatı çıkaran merciler, elektronik tebligat adresi almak için İdareye (Posta ve Telgraf Teşkilatı) başvurur. Yapılan başvuruda, elektronik tebligat adresinin hangi birim ve personel tarafından kullanılacağı da belirtilir.

b-Tebligatı çıkaran merciin merkezî yapıda bir bilişim sistemine sahip olması, işlemlerini elektronik ortamda yapması ve talebi halinde, merci bünyesinde bulunan tüm birimler için tek bir elektronik tebligat adresi kullanılır. Elektronik tebligat gönderme işlemi tebligatı çıkaran merciin sistemi ile İdarenin sistemi arasında yapılacak entegrasyonla sağlanır.

c-Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.

d-Gerçek kişi muhataplar, güvenli elektronik imza vasıtasıyla elektronik tebligat adresi almak için hizmet sağlayıcılara başvuru yapabilir.

5-Elektronik Tebligat Hizmetlerinin Ücretlendirilmesi

PTT İdaresi  alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini Kanun hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında yayımlar.

6-Yürürlük Tarihi

Elektronik tebligat hükümleri 19.01.2013 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

NOT:Elektronik tebligat konusunda daha fazla bilgi ilgili Kanun ve Yönetmelikten edinilebilir.