Bülten 2013-05 2013 Yılında Uygulanacak Damga vergisi Miktar ve Oranları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.01.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/05 )

2013 Yılı Damga vergisi miktar ve oranları

24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %15 oranında artırılmıştır.

Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15 oranında artırılmış şekli aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

I-Akitlerle İlgili Kağıtlar

2012

2013

A-Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar

Binde

Binde

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

 8,25

9,48

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

1,65

1,89

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

8,25

9,48

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

8,25

9,48

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler

1,65

1,89

6. (Değişik: 5766/10-b md) (Yürürlük 06.06.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

1,65

1,89

 

Akitlerle İlgili Kağıtlar

2012

2013

B-Belli Parayı İhtiva Etmeyen  Kağıtlar

TL

TL

1. Tahkimnameler

 34,50

39,65

2. Sulhnameler

34,50

39,65

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

193,40

222,40

 

II-Kararlar ve Mazbatalar

2012          

2013        

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

Binde 8,25

Binde 9,48

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

34,50 TL

39,65

2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

Binde 4,95

Binde 5,69

 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise) 12,15 TL

13,95

ab) Rehin senedi (Varant) 7,20 TL

8,25

ac) İyda senedi 1,35 TL

1,55

ad) Taşıma senedi 0,60 TL

0,65

b) Konşimentolar 7,20 TL

8,25

c) Deniz ödüncü senedi Binde 8,25

Binde 9,48

d) İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 8,25

Binde 9,48

2-Ticari Belgeler

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 12,15 TL

13,95 TL

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri

ba) Bilançolar 26,65 TL

30,60 TL

bb) Gelir tabloları 12,95 TL

14,85 TL

bc) İşletme hesabı özetleri 12,95 TL

14,85 TL

c) Barnameler 1,35 TL

1,55 TL

d) Tasdikli manifesto nüshaları 5,40TL

6,20 TL

e) Ordinolar 0,60 TL

0,65 TL

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 5,40 TL

6,20 TL

 

 

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar Binde 8,25

Binde 9,48

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük 06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 6,6

Binde 7,59

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler Binde 6,6

Binde 7,59

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar Binde 6,6

Binde 7,59

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 0,60 TL 0,65 TL
b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 34,50 TL

39,65 TL

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 46,10 TL

53,00 TL

bc) Katma değer vergisi beyannameleri 22,85 TL

26,25 TL

bd) Muhtasar beyannameler 22,85 TL

26,25 TL

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 22,85 TL

26,25 TL

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler 46,10 TL

53,00 TL

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 17,00 TL

19,55 TL

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 17,00 TL

19,55 TL

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için 27,10 TL

31,15 TL

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. 0,60 TL

0,65 TL

 

  2012

2013

Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 1.379.775,30

1.487.397,70