TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 4)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 30 Aralık 2012 gün ve 28513(2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 3)” ile değişiklik yapılmıştır.

Bu tebliğ aşağıdadır.

 

30 Aralık 2012 PAZAR           Resmî Gazete                          Sayı : 28513 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulundan:

TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO:42)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 4)

MADDE 1 – 30/1/2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 42 Sıra no’lu TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğin Ek-1’inde yer alan “TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar” Standardının 44I Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“44I. TFRS 9’un ilk uygulamasında, her bir finansal varlık ve borç sınıfı için aşağıdaki hususlar ilk uygulama tarihinde açıklanır:

(a) TMS 39 uyarınca belirlenen orijinal ölçüm sınıfı ve defter değeri,

(b) TFRS 9 uyarınca belirlenen yeni ölçüm sınıfı ve defter değeri,

(c) Daha önce gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan fakat artık bu şekilde sınıflandırılmayacak finansal varlık ve borçların finansal durum tablosunda yer alan tutarları. Söz konusu varlıklar, TFRS 9’un yeniden sınıflanmasını zorunlu kıldığı ve işletmenin yeniden sınıflamayı tercih ettiği finansal varlıklar olarak ayrıştırılır.

Söz konusu sayısal bilgiler başka bir format uygun olmadığı sürece tablo formatında sunulur.”

MADDE 2 – Aynı Standardın 44M Paragrafından sonra gelmek üzere 44S-44W Paragrafları eklenmiştir.

“44.N “-”

44.O “-”

44.P “-”

44.Q “44P. Diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumuna ilişkin TMS 1’de yapılan değişiklikler ile 27B Paragrafı değiştirilmiştir. TMS 1’de yapılan bu değişiklikler uygulandığında, TFRS 7’de yapılan söz konusu değişiklik de uygulanır.”

44.R “-”

44S. TFRS 9’un sınıflandırma ve ölçüm hükümleri ilk kez uygulandığında, TFRS 9 uyarınca (bakınız TFRS 9 (2010) 8.2.12 Paragrafı ve TFRS 9 (2011) 7.2.14 Paragrafı) bu TFRS’nin 44T-44W Paragraflarında yer alan açıklamaların sunulmasının seçildiği veya zorunlu olduğu durumlarda, bu açıklamalar sunulur.

44T. 44S Paragrafı uyarınca bu TFRS’nin 44T-44W Paragraflarında yer alan açıklamaların sunulması durumunda, TFRS 9’un ilk uygulandığı tarihte, aşağıdakiler ayrı olarak gösterilmek suretiyle, finansal varlıkların ve borçların sınıflandırılmasında yapılan değişiklikler açıklanır:

(a) Finansal varlık ve borçların TMS 39’da yer alan ölçüm sınıfları esas alınarak defter değerlerinde meydana gelen değişimleri (TFRS 9’a geçiş ile birlikte ölçüm şeklinde meydana gelen değişiklik sonucu ortaya çıkmayanlar) ve

(b) TFRS 9’a geçiş ile birlikte ölçüm şeklinde meydana gelen değişiklik sonucu defter değerlerinde meydana gelen değişimleri.

Bu paragraftaki açıklamaların, TFRS 9’un ilk kez uygulandığı yıllık raporlama döneminden sonra yapılması gerekli değildir.

44U. TFRS 9’un ilk kez uygulandığı raporlama döneminde, TFRS 9’a geçiş ile birlikte, yapılan yeniden sınıflandırma sonucu itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal varlık ve borçlara ilişkin aşağıdaki hususlar açıklanır:

(a) Finansal varlık veya borcun raporlama dönemi sonundaki gerçeğe uygun değeri,

(b) Finansal varlık veya borç yeniden sınıflandırılmamış olsaydı, raporlama döneminde kâr veya zararda ya da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilecek olan gerçeğe uygun değer kazanç veya kayıpları,

(c) Yeniden sınıflandırma tarihinde belirlenen etkin faiz oranı ve

(d) Finansal tablolara yansıtılan faiz gelir veya gideri.

Bir finansal varlığın veya borcun gerçeğe uygun değerinin ilk uygulama tarihindeki itfa edilmiş maliyeti olarak ele alınması durumunda (bakınız: TFRS 9 (2010) 8.2.10 Paragrafı ve TFRS 9 (2011) 7.2.10 Paragrafı), bu Paragrafın (c) ve (d) bentlerinde yer alan açıklamalar, söz konusu varlık veya borç finansal durum tablosu dışı bırakılıncaya kadar yeniden sınıflandırmayı izleyen her raporlama döneminde yapılır. Aksi takdirde, bu Paragrafta yer alan açıklamaların ilk uygulama tarihinin içinde bulunduğu raporlama döneminden sonra yapılması gerekli değildir.

44V. TFRS 9’un ilk uygulama tarihinde, 44S-44U Paragraflarında yer alan açıklamaların sunulması durumunda, ilk uygulama tarihinin içinde bulunduğu raporlama döneminde bu açıklamalar ile TMS 8’in 28 inci Paragrafı uyarınca yapılması gereken açıklamalar, aşağıda anılan bentler arasındaki mutabakata izin vermelidir:

(a) TMS 39 ve TFRS 9’da yer alan ölçüm sınıfları ve

(b) Finansal durum tablolarında sunulan kalemler.

44W. TFRS 9’un ilk uygulama tarihinde, 44S-44U Paragraflarında yer alan açıklamaların sunulması durumunda, ilk uygulama tarihinde bu açıklamalar ile bu TFRS’nin 25 inci Paragrafındaki açıklamalar, aşağıda anılan bentler arasındaki mutabakata izin vermelidir:

(a) TMS 39 ve TFRS 9 uyarınca sunulan ölçüm sınıfları ve

(b) Finansal aracın ilk uygulama tarihindeki sınıfı.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu yürütür.