6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile Yeminli Mali Müşavirlere Sendika ve Konfederasyonların Gelir ve Giderlerine İlişkin Mali Denetim Yetkisi Verildi.

7 Kasım 2012 gün ve 28460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Bu kanuna göre; sendika ve konfederasyonların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, en geç iki yılda bir 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlerce yapılır(Md.29/2).

6356 sayılı Kanuna Ulaşmak İçin Tıklayınız