Bülten 2012-50 Sağlık Ve Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Kiralama Karşılığı Yaptırılmasına Karar Verilen Sağlık Ve Eğitim Öğretim Tesislerine Yönelik Projelere İlişkin İstisna Uygulamasıı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,22.08.2012

BÜLTEN(E.Ö.2012/50)

SAĞLIK VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASINA KARAR VERİLEN SAĞLIK VE EĞİTİM ÖĞRETİM TESİSLERİNE YÖNELİK PROJELERE İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI

118 Seri Nolu KDV Genel Tebliğ ile ; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler kapsamındaki işlerin ihale edilmesi, görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım döneminde yapılacak teslim ve hizmetler, KDV’den istisna tutulmuştur.

Bu defa; 120 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile  Millî Eğitim Bakanlığınca kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projeler de istisna kapsamına dâhil edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine yönelik projelere ilişkin istisna uygulamasının 118 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümündeki açıklamalara göre sürdürülmesi uygun görülmüştür.

Buna göre; Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık ve eğitim öğretim tesislerine yönelik projelere ilişkin istisna uygulaması aşağıdaki yapılacaktır.

İstisnadan Yararlanacak Projeler;

İstisnadan;

– 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler,

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre Bakanlık tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projeler,

-Sağlık hizmetlerine ilişkin olanlar 4/4/2012 tarihinden önce ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış projeler,

-Milli Eğitim hizmetine ilişkin olanlar 15/6/2012 tarihinden önce teklifleri alınmış ya da ihalesi veya görevlendirmesi yapılmış projeler,  

bu tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunulması ve istisnadan yararlanma şartlarının sağlanması kaydıyla KDV istisnası uygulanacaktır.

-Bu projelerden 31/12/2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olanlar,

yararlanır.

İstisna Kapsamına Giren İşlemler;

Yukarıda sayılan projelere ilişkin olarak;

-Bu projeler kapsamındaki işlerin ihale edilmesi,

-Görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım döneminde yapılacak teslim ve hizmetler,

KDV’den istisna tutulur.

Yatırım dönemi, söz konusu projelere ilişkin olarak ilgili idare ile yapılan sözleşmelere göre belirlenir. Yatırım dönemi süresinde (sürenin uzatılması ya da kısaltılması şeklinde) ortaya çıkacak değişikler, ilgili idare tarafından doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir.

İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler

İstisna; belirtilen projeleri üstlenen ana yüklenicilere, doğrudan bu projelere yönelik olarak yapılacak teslim ve hizmetler ile ithalat işlemlerine uygulanır.

Ancak, doğrudan proje ile ilgili olmayan mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, insan taşımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç alımları istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. İstisna kapsamında değerlendirilmeyecek olan bu alımların yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde de istisna uygulanmayacaktır.

İstisnanın Uygulanması

Belirtilen projelerden birisini üstlenen ana yüklenici mükellefler, söz konusu projeler kapsamında (projeyle ilgili bilgilere de yer vermek kaydıyla) kendilerine yapılacak teslim ve hizmetlere istisna uygulanması talebiyle doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına bir yazı ile müracaat ederler. Gelir İdaresi Başkanlığı istisna talebinde bulunan mükellef ve projenin istisna kapsamına giren projelerden olup olmadığına, talepte bulunan mükellefin bu projenin ana yüklenicisi konumunda bulunup bulunmadığına, yatırım döneminin sona erdiği tarih ve benzeri hususlara yönelik olarak projeyi ihale eden ilgili idareden bir yazı ile bilgi ister.

Projeyi ihale eden ilgili idarenin olumlu yazısına istinaden durum mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi başkanlığı (VDB)/defterdarlığa bildirilir, ilgili VDB veya defterdarlık Tebliğ ekinde yer alan (Ek:1) yazıyı düzenleyerek mükellefe verir.

İstisnadan yararlanmak isteyen mükellefler, istisna kapsamında yapacakları mal ve hizmet alımlarında, bu yazının imza ve kaşe tatbik edilmiş bir suretini satıcıya vermek; ithalat işlemlerinde ise ilgili gümrük idaresine ibraz etmek suretiyle istisna kapsamında işlem yapılmasını talep ederler.

Satıcılar yaptıkları teslim ve hizmet ifalarına ilişkin faturada, bu Tebliğ  açıklamaları da göz önünde bulundurmak suretiyle KDV hesaplamazlar.

İstisna tek safhada uygulanacak olup, projeyi üstlenen mükellefe mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan mükelleflerin istisna kapsamında yaptıkları teslim ve hizmetlere yönelik alımlarında KDV istisnası uygulanması söz konusu değildir.

Satıcılar, alıcı tarafından bir nüshası kendilerine verilen istisna yazısını saklamak zorundadırlar.

Ayrıca, ana yüklenici firmanın istisnadan yararlanma şartlarını kaybetmesi halinde bu durum projeyi ihale eden ilgili idare tarafından istisnadan yararlanma şartlarının kaybedildiği tarihe de yer verilmek suretiyle Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir.

İade Uygulaması

Projeyi üstlenen firmalara mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan mükellefler, istisna kapsamında yapmış oldukları teslim ve hizmetleri ait oldukları dönemler itibariyle KDV beyannamesinin “Tam İstisna Kapsamındaki İşlemler” tablosunun 318 kod numaralı “3996 sayılı Kanuna göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 sayılı Kanuna göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelere İlişkin Teslim ve Hizmetler” başlıklı satırında beyan ederler. İstisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetlere ait yüklenilen KDV’nin indirim yoluyla telafi edilemeyen kısmı, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin mal ihracından doğan KDV iadesindeki esaslar çerçevesinde mükelleflerin talebi doğrultusunda nakden veya mahsuben iade edilir.

İade talebi bir dilekçe ile yapılır.

Dilekçeye;

-Tebliğ ekinde yer alan (Ek:1) yazının alıcı mükellef tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanmış bir örneği,

-Yüklenilen KDV listesi ve tablosu,

-İşlemin gerçekleştiği döneme ait indirilecek KDV listesi,

– İstisna kapsamında düzenlenen satış faturalarının listesi,

eklenir.

Teklifleri Alınmış ya da İhalesi veya Görevlendirmesi Yapılmış İşlerde İstisna Uygulaması

-Sağlık hizmetlerine ilişkin olanlar 4/4/2012 tarihinden önce ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış projeler,

-Milli Eğitim hizmetine ilişkin olanlar 15/6/2012 tarihinden önce teklifleri alınmış ya da ihalesi veya görevlendirmesi yapılmış projeler,

bu tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunulması ve istisnadan yararlanma şartlarının sağlanması kaydıyla KDV istisnası uygulanacaktır.

Projeyi ihale eden idare, projenin KDV Kanununda belirtilen projelerden olduğunu, talepte bulunan mükellefin bu projenin ana yüklenicisi konumunda bulunduğunu, görevli şirketin veya yüklenicinin proje nedeniyle yatırım döneminde yükleneceği KDV tutarının indirim yoluyla telafi edilebileceği tarihe kadar, projenin ana kredi finansman koşullarına göre oluşacak finansman maliyeti tutarı veya buna isabet eden sürenin, ilgisine göre; işletme süresi öngörülen projelerde işletme süresinden, kira öngörülen projelerde kira tutarından veya kira süresinden indirilmesini taahhüt ettiğini ve bu taahhüdün idarelerince kabul edildiğini, dolayısıyla firmanın söz konusu istisnadan yararlandırılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını bir yazı ile Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir.

Projeyi ihale eden ilgili idarenin olumlu yazısına istinaden durum mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi başkanlığı (VDB)/defterdarlığa bildirilir, ilgili VDB veya defterdarlık Tebliğ ekinde yer alan (Ek:1) yazıyı düzenleyerek mükellefe verir.

İstisnadan yararlanmak isteyen mükellefler, istisna kapsamında yapacakları mal ve hizmet alımlarında, bu yazının imza ve kaşe tatbik edilmiş bir suretini satıcıya vermek; ithalat işlemlerinde ise ilgili gümrük idaresine ibraz etmek suretiyle istisna kapsamında işlem yapılmasını talep ederler.

Sorumluluk Uygulaması

İstisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin istisna yazısının imza ve kaşe tatbik edilmiş bir suretini mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcıya vermeleri gerekmektedir. Bu yazı olmadan istisna uygulanması halinde, ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslim veya hizmeti yapan mükellefler ile birlikte teslim veya hizmet yapılan alıcı da müteselsilen sorumlu olacaktır.

Kendisine teslim veya hizmetin istisna kapsamına girdiğini gösteren belge verilen satıcı mükellefler, başka bir şart aramaksızın istisna kapsamında işlem yapacaktır. Daha sonra işlemin, istisna için ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacaktır.

 

 

 

Ek-1

….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/

….. VALİLİĞİ

SAYI     :                                          

KONU   :KDV İstisna Belgesi

…………………………

İLGİ   : …….. tarihli ve …….. sayılı yazınız.                     

İlgide kayıtlı yazınızda yer alan KDV Kanununun geçici 29 uncu maddesinden yararlanma talebiniz konusunda Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ……. tarihli ve ……sayılı yazıda, söz konusu istisnadan yararlanmanıza engel bir durumun bulunmadığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, KDV Kanununun geçici 29 uncu maddesinde belirtilen projelere ilişkin olarak firmanıza yatırım dönemi olan …/…/20… tarihine kadar yapılacak teslim ve hizmetlerde bu yazının tarafınızdan imza ve kaşe tatbik edilmiş bir örneğinin satıcıya verilmesi/ithalat işlemlerinde ise ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi suretiyle KDV istisnası uygulanması uygun bulunmuştur.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı/

Defterdar