120 Seri nolu KDV Genel Tebliği Yayınlandı

18 Ağustos 2012 gün ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 120 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde;

1-Uluslararası Kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası  ve iadesi,

İstisna düzenlemesinin usul ve esasları 15/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5) numaralı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

İstisnanın kapsamına, finansmanları  belirtilen kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye’deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde;

– Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği, BM’ye bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları,

– Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) temsilcilikleri ile bu Teşkilata bağlı fon ve özel ihtisas kuruluşlarına resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları,

– bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları,

– bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası

girmektedir.

Bu istisnanın uygulanmasında, Dışişleri Bakanlığınca söz konusu Kuruluşlar adına düzenlenecek “İstisna Belgesi” kullanılır. Satıcılar kendilerine ibraz edilen istisna belgesini inceleyerek, mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediğini tespit eder, kapsama giren mal ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak düzenlenen faturada KDV hesaplamazlar. Kanunun geçici 26 ncımaddesinde sayılan kurumlar ve bunların temsilcilikleri adına düzenlenmesi gereken faturada, temsilcilik adı ve adresi, istisna belgesinin tarih ve numarası ve temsilcilik adına alım yapana ilişkin bilgilere (adı-soyadı, adresi, kimlik kartı numarası) yer verilir. Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde ilgililere ibraz edilmek üzere belgenin bir örneği satıcı tarafından alınır.

İstisna kapsamında işlem yapan mükelleflere, istisna kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri vergiler, talepleri doğrultusunda iade edilir.

Bu kapsamda işlemleri bulunan mükellefler iade talep dilekçesi ile bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederler. İade talep dilekçesine;

-İstisnanın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi,

-Yüklenilen KDV listesi,

-Yüklenilen KDV tablosu,

-İstisna kapsamındaki işlemlere ait satış faturaları listesi,

-Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi örneği (Takrir Yöntemi Kapsamında Akaryakıt, Doğalgaz, Motorlu Taşıt ve Taşınmaz Tesliminde Dışişleri Bakanlığından alınan Takrir Belgesinin örneği)

eklenir.

İstisna kapsamında işlemleri bulunan mükelleflerin mahsuben iade talepleri, miktarına bakılmaksızın yukarıda sayılan belgelerin tam olarak vergi dairesine verilmesi kaydıyla mahsup talep dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla yerine getirilir.

200 TL’nin altındaki nakden iade taleplerinde de mahsuben iadeye ilişkin usul ve esaslar geçerlidir.

200 TL’nin üzerindeki nakden iade talepleri ise miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile yerine getirilir.

İade için teminat verilmesi de mümkündür. Bu durumda iade talebi, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte teminatın gösterilip belgelerin tamamlandığı tarihte geçerlik kazanır. Teminat vergi inceleme raporu veya YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile çözülür.

2- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine yönelik projelere ilişkin istisna uygulaması,

118 Seri Nolu KDV  Genel Tebliğ ile ; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler kapsamındaki işlerin ihale edilmesi, görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım döneminde yapılacak teslim ve hizmetler, KDV’den istisna tutulmuştur.

Bu defa; bu tebliğde Millî Eğitim Bakanlığınca  kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projeler de dâhil edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı  tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine yönelik projelere ilişkin istisna uygulamasının 118 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümündeki açıklamalara göre sürdürülmesi uygun görülmüştür.

3-Aşağıda belirtilen KDV Genel Tebliğlerinde değişiklikler;

a-83 Seri Nolu KDV Genel Tebliği

83 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin  (1/1.4.) bölümünde yer alan Dahilde İşleme Rejimi ile ilgili terkin ve iade işlemleri , 1 Eylül 2012 tarihinden  sonra yapılacak işlemlerden kaynaklanan terkin ve iade talepleri için geçerli olmak üzere  değiştirilmiştir. Yeni Hüküm ve eski hüküm aşağıdadır.

Yeni Hüküm:

“1.4. Terkin ve İade İşlemleri

Tecil-Terkin kapsamında satın alınan maddelerle imal edilen malların süresi içinde ihraç edildiği Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek bir raporla tespit edilir. Bu rapor alıcı tarafından, tecil-terkin kapsamındaki alışlarına ilişkin olarak düzenlenebileceği gibi, satıcı tarafından bu kapsamdaki satışlarına ilişkin olarak da düzenlenebilir. Söz konusu raporlarda, imalat kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak üretim analizi ve randıman hesapları yapılır. Satıcı nezdinde düzenlenecek raporlarda, alıcılardan alınan bilgilere dayanılarak işlem yapılabileceği tabiidir.

Düzenlenecek raporlarda asgari;

– Dâhilde işleme veya geçici kabul izin belgesinin tarih ve sayısı,

– Belgenin geçerlik süresi,

– İhracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayısı,

– Fiili ihracat tarihleri,

– İhraç edilen malların cinsi, miktarı ve tutarı,

– İhracatın süresi içinde yapılıp yapılmadığı

konularında bilgilere yer verilir ve teyidi alınan gümrük beyannamesinin onaylı bir örneği rapora eklenir.

Alıcı nezdinde düzenlenen raporda, ihraç edilen malların üretiminde kullanılan maddelerin satıcılar itibariyle ayrı ayrı olmak üzere cins, miktar ve tutarı da yer almalıdır. Satıcı nezdinde düzenlenen rapor ise dâhilde işleme izin belgesi kapsamındaki tüm satışları kapsayabileceği gibi, sadece belirli alıcılara yapılan satışlara ilişkin de düzenlenebilir. Bu durumda satıcı nezdinde dâhilde işleme izin belgesi kapsamındaki alışlarına yönelik rapor düzenlenmeyen alıcılar nezdinde düzenlenen raporların dikkate alınacağı tabiidir.

Bu raporların, ihracatın yapıldığı her dönem için ayrı ayrı düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Her bir belge bazında tecil terkin uygulaması kapsamında yapılan tüm alışları kapsayacak şekilde tek bir rapor düzenlenebilir.

Satıcı veya alıcılar nezdinde düzenlenmiş olan söz konusu raporun satıcı tarafından bağlı olduğu vergi dairesine ibrazı suretiyle tecil edilen verginin terkini sağlanır.

İşlem neticesinde iade doğması durumunda satıcının iade talebi, yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenmiş raporlar ile satış faturalarının fotokopisi veya bu faturaların tarihi, sayısı ile fatura muhteviyatı malların cinsi, miktarı ve tutarına ilişkin bilgileri içeren ve kendisi tarafından onaylanan bir listenin ibrazı üzerine ihracatla ilgili katma değer vergisi iadelerinin tabi olduğu usul ve esaslara göre yerine getirilir.

Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan mallardan üretilen malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak ihraç edilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.”

Eski Hüküm

1.4. Terkin ve İade İşlemleri

Tecil-Terkin kapsamında satın alınan maddelerle imal edilen malların süresi içinde ihraç edildiği Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek bir raporla tespit edilecektir.

İmalat kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak üretim analizi ve randıman hesapları da yapılmak suretiyle düzenlenecek bu raporlarda en az;

– Dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesinin tarih ve sayısı,

– Belgenin geçerlik süresi,

– İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarih ve sayısı,

– Fiili ihracat tarihi,

– İhraç edilen malların cinsi, miktarı ve tutarı,

– İhraç edilen malların üretiminde kullanılan maddelerin satıcılar itibariyle ayrı ayrı olmak üzere cins, miktar ve tutarı,

– İhracatın süresi içinde yapılıp yapılmadığı,

konusunda bilgiler yer alacak ve teyidi alınan gümrük beyannamesinin onaylı bir örneği rapora eklenecektir.

Bu raporlar, söz konusu kapsamda ihracatın yapıldığı her dönem için ayrı ayrı düzenlenecek ve ikişer örneği ihracatın yapıldığı ayı takibeden ay başından itibaren 3 ay içinde ilgili satıcılara verilecektir. Ancak bu süre içerisinde rapor ibraz edilemeyeceğine dair makul mazeret bildirenlere Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesine göre vergi dairesince bu sürenin en çok bir katı kadar ek süre verilebilecektir.

Satıcılar sözü edilen raporu bağlı olduğu vergi dairesine ibraz etmek suretiyle tecil edilen verginin terkinini sağlayacaktır. Bu kapsamda satın alının ham ve yardımcı maddelerle imal edilen malların ihracatçıya tesliminde tecil-terkin uygulaması halinde, aynı rapor ile hem satıcının, hem de imalatçının tecil edilen vergileri terkin edilecektir.

Satıcı bu teslimle ilgili olarak iade edilecek katma değer vergisi beyan etmişse iade, alıcının gönderdiği rapor ile satış faturalarının fotokopisi veya bu faturaların tarihi, sayısı ile fatura muhteviyatı malların cinsi, miktarı ve tutarına ilişkin bilgileri içeren ve satıcı tarafından onaylanan bir listenin ibrazı üzerine ihracatla ilgili katma değer vergisi iadelerinin tabi olduğu usul ve esaslara göre yerine getirilecektir.

Satıcının iade talebine ilişkin olarak imalatçı ve ihracatçı ile ilgili yukarıdaki bilgileri de ihtiva eden bir rapor ibraz etmesi halinde, bu rapor ile tecil edilen vergilerin terkini de yapılabilecektir.

Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan mallardan üretilen malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak ihraç edilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilecektir.

b-109 Seri Nolu KDV Genel Tebliği

Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) ile ilgili 109 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B) bölümünün (2.) ve (3.) numaralı bentlerindeki başvuru şartları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“2. Başvuru tarihinden önce vergi dairesine vermiş olduğu son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilançoya göre en az;

a) Aktif toplamının 200 Milyon TL,

b) Maddi duran varlıkları toplamının 50 Milyon TL,

c) Öz sermaye tutarının 100 Milyon TL,

d) Net satışlarının 250 Milyon TL,

olması, 

3. Başvurudan önceki takvim yılında vergi dairesine vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 350 ve daha fazla olması,”

c-110 Seri nolu KDV Genel Tebliği

110 Seri Nolu Tebliğin (5) numaralı bölümündeki Birleşmiş Milletler (Bm) Teşkilatı İle İktisadi İşbirliği Ve Kalkınma Teşkilatına (Oecd) Yönelik Kdv İstisnası Uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun yerine  bu tebliğ ile yukarda yer alan  Uluslararası Kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası  ve iadesi  açıklaması getirilmiştir.

d-119 Seri nolu KDV Genel Tebliği

İndirimli oran iadesiyle ilgili 119 seri nolu Genel Tebliğin;

“5. Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi” başlıklı bölümünün altıncı paragrafı;

“İade talebinin 4.000 TL ve üstünde olması halinde 4.000 TL’yi aşan kısmın nakden ve/veya mahsuben iadesi vergi inceleme raporu, YMM Raporu veya teminat karşılığında yerine getirilecektir. İade talebi;

-İade için aranan diğer belgelerin tamamlanmış olması koşuluyla, iadenin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılacağı durumlarda, mahsuben iade talep edilmiş ise raporun olumlu gelmesi kaydıyla (rapor kısmen olumlu gelmiş ise olumlu gelen kısım itibarıyla) iade talep dilekçesinin verildiği, nakden iade talep edilmiş ise vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte,

-Nakden/mahsuben iadenin YMM Raporu ile talep edilmesi halinde, belgelerin tamamlanıp YMM Raporunun ibraz edildiği tarihte,

-Nakden/mahsuben iadenin teminat karşılığı talep edilmesi halinde ise teminatın gösterilip belgelerin tamamlandığı tarihte

geçerlik kazanacaktır.”

şeklinde,

onuncu paragrafının üçüncü tiresinin parantez içi hükmü ise “(bu tabloda yılı içinde mahsubu gerçekleşen tutarların toplamı da tek satırda gösterilecektir.)” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ ekini teşkil eden “EK 1”deki “Tablo 4”ün son satırı ile örneğe ait metnin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YILI İÇERİSİNDE MAHSUBU GERÇEKLEŞEN TOPLAM İADE TUTARI

25.400

“Bu tutar aynı zamanda 2011 yılına ait kümülatif iade edilebilir KDV tutarı olup, bu tutardan ilgili yıl için belirlenen alt sınır ve yıl içerisinde mahsuben iadesi gerçekleşen tutarlar düşülmek suretiyle iade tutarı, [50.000-(14.300+25.400)]=10.300 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutar, Ocak/2012 ve Şubat/2012 vergilendirme dönemlerindeki devreden KDV tutarlarından düşük olduğundan iadesi talep edilen tutarın tamamı, talebi doğrultusunda mükellefe nakden iade edilecektir.”

 

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.