Bülten 2012-51 120 Seri Nolu Kdv Genel Tebliği İle Değişen Dahilde İşlemerejimi İle İlgili Terkin Ve İade İşlemleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,22.08.2012

 

BÜLTEN(E.Ö.2012/51)

120 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ İLE DEĞİŞEN DAHİLDE İŞLEMEREJİMİ İLE İLGİLİ TERKİN VE İADE İŞLEMLERİ

 

83 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin  (1/1.4.) bölümünde yer alan Dahilde İşleme Rejimi ile ilgili terkin ve iade işlemleri , 1 Eylül 2012 tarihinden  sonra yapılacak işlemlerden kaynaklanan terkin ve iade talepleri için geçerli olmak üzere 120 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile değiştirilmiştir. Değişik hüküm aşağıdadır.

“1.4. Terkin ve İade İşlemleri

Tecil-Terkin kapsamında satın alınan maddelerle imal edilen malların süresi içinde ihraç edildiği Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek bir raporla tespit edilir. Bu rapor alıcı tarafından, tecil-terkin kapsamındaki alışlarına ilişkin olarak düzenlenebileceği gibi, satıcı tarafından bu kapsamdaki satışlarına ilişkin olarak da düzenlenebilir. Söz konusu raporlarda, imalat kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak üretim analizi ve randıman hesapları yapılır. Satıcı nezdinde düzenlenecek raporlarda, alıcılardan alınan bilgilere dayanılarak işlem yapılabileceği tabiidir.

Düzenlenecek raporlarda asgari;

– Dâhilde işleme veya geçici kabul izin belgesinin tarih ve sayısı,

– Belgenin geçerlik süresi,

– İhracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayısı,

– Fiili ihracat tarihleri,

– İhraç edilen malların cinsi, miktarı ve tutarı,

– İhracatın süresi içinde yapılıp yapılmadığı

konularında bilgilere yer verilir ve teyidi alınan gümrük beyannamesinin onaylı bir örneği rapora eklenir.

Alıcı nezdinde düzenlenen raporda, ihraç edilen malların üretiminde kullanılan maddelerin satıcılar itibariyle ayrı ayrı olmak üzere cins, miktar ve tutarı da yer almalıdır. Satıcı nezdinde düzenlenen rapor ise dâhilde işleme izin belgesi kapsamındaki tüm satışları kapsayabileceği gibi, sadece belirli alıcılara yapılan satışlara ilişkin de düzenlenebilir. Bu durumda satıcı nezdinde dâhilde işleme izin belgesi kapsamındaki alışlarına yönelik rapor düzenlenmeyen alıcılar nezdinde düzenlenen raporların dikkate alınacağı tabiidir.

Bu raporların, ihracatın yapıldığı her dönem için ayrı ayrı düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Her bir belge bazında tecil terkin uygulaması kapsamında yapılan tüm alışları kapsayacak şekilde tek bir rapor düzenlenebilir.

Satıcı veya alıcılar nezdinde düzenlenmiş olan söz konusu raporun satıcı tarafından bağlı olduğu vergi dairesine ibrazı suretiyle tecil edilen verginin terkini sağlanır.

İşlem neticesinde iade doğması durumunda satıcının iade talebi, yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenmiş raporlar ile satış faturalarının fotokopisi veya bu faturaların tarihi, sayısı ile fatura muhteviyatı malların cinsi, miktarı ve tutarına ilişkin bilgileri içeren ve kendisi tarafından onaylanan bir listenin ibrazı üzerine ihracatla ilgili katma değer vergisi iadelerinin tabi olduğu usul ve esaslara göre yerine getirilir.

Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan mallardan üretilen malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak ihraç edilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.”