Bülten 2012-30 Mükellef Bilgileri Bildiriminin Yapılmasından Önce Bazı Bilgilerin Hazırlanması Zaman Kaybını Önleyecektir

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                                                                                                                      İstanbul,22.04.2012

BÜLTEN ( E.Ö. 2012/30)

“MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ”NİN YAPILMASINDAN ÖNCE BAZI BİLGİLERİN HAZIRLANMASI ZAMAN KAYBINI ÖNLEYECEKTİR

20 Ocak 2012 gün ve 28179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 413 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; mükelleflere, “Mükellef Bilgileri Bildirimi”nin elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

“Mükellef Bilgileri Bildirimi”ni, bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm;

a. Kurumlar vergisi,

b. Ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç),

c-Zirai kazanç,

d-Serbest meslek kazancı,

mükellefleri vermek zorundadırlar.

Söz konusu bildirimin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilecektir..

“Mükellef  Bilgileri Bildirimi”, Gelir İdaresi Başkanlığının https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp  sitesinde vergi idaresinden daha önce alınmış kullanıcı kodu (mükellef veya meslek mensubu), parola ve şifre ile yapılacaktır..

“Mükellef Bilgileri Bildirimi”, ilk defa 1 Nisan – 31 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenecektir. Söz konusu ilk bildirimde doldurulacak alanların çokluğu mükellef ve meslek mensuplarını zorlayacaktır.

Mükelleflerin veya meslek mensuplarının bildirimi yaparken çok zaman kaybetmemeleri için; işyeri ve işletmelerine ait adres numaraları, SGK işyeri sicil numaraları, varsa ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil memurluğu sicil numarası veya sanayi sicil numarası, bağlı olduğu oda ve odalara ait oda adı ile birlikte oda sicil numarası, faaliyetle ilgili faaliyet kodu ve Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat bilgisi, varsa elektrik  dağıtım şirketi ve abone numarası, varsa doğalgaz dağıtım şirketi ve abone numarası, işyeri kira ise mülkiyet sahibinin T.C. Kimlik/Yabancı Kimlik numarası  veya vergi kimlik numarası gibi bilgileri önceden belirleyerek bilgi girişi yapmalarında yarar vardır.

Bildirimin yapılmasına ilişkin sunum ve kılavuz ile sisteme girişe buradan ulaşabilirsiniz