Bülten 2012-22 Bilanço Esasina Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri 2012 Mart Ayı İçinde Kesin Mizan Bildirimini Elektronik Ortamda Bildireceklerdir

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                                                           İstanbul,11.03.2012    

BÜLTEN ( E.Ö. 2012/22)

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2012 MART AYI İÇİNDE “KESİN MİZAN BİLDİRİMİ”Nİ ELEKTRONİK ORTAMDA BİLDİRECEKLERDİR

 

403 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan “Kesin Mizan Bildirimi”nin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslar açıklanmıştır.

Buna gore, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar.

Elektronik ortamda gönderilecek kesin mizanların Beyanname Düzenleme Programının gerekli programlar bölümünden Gelir Vergisi mükellefleri için düzenlenmiş “Kesin Mizan Bildirimi” ni doldurup e-beyanname olarak göndermeleri gerekmektedir.

Gelir Vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında vereceklerdir. Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi daireleri kâğıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirimleri hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.

Elektronik ortamdaki bildirimleri gönderme işlemi, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya yetki almış yeminli mali müşavirlerce veya serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecektir.

Elektronik ortamda bildirimlerin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirimler için düzeltme bildirimi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, kesin mizan bildiriminin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı V.U.K.’nun mükerrer 355 inci maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir.

Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya  eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında V.U.K’nun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.