2012 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

11.7.2012 tarih ve KVK-24/2012-3 / Yatırım İndirimi – 17 Sayılı 24 Seri No.lu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2012 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %5,14 (yüzde beş virgül on dört) olarak tespit edilmiştir.
Söz konusu sirküler aşağıdadır.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /24

Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi : 11/07/2012

Sayısı : KVK-24/2012-3 / Yatırım İndirimi – 17

İlgili olduğu maddeler :Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2012 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %5,14 (yüzde beş virgül on dört) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı