Malûl ve Engelliler Adına Kayıtlı Taşıtların MTV’den İstisna Tutulmasına ve (I) Sayılı Tarifede Yer Alan Taşıtların Kasko Sigortası Değeri Uygulamasına İlişkin 40 Seri No.lu MTV Genel Tebliği

30.03.2012 tarih ve 28249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde;

1-197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendinde, malûl ve engelliler adına kayıtlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulmasına,

2- Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasında, (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin kasko sigortası değeri uygulamasına,

3-Malûl ve engellilere ait taşıtlarda motorlu taşıtlar vergisi istisnası ve kasko sigortası değeri uygulamasında başvuru sahiplerinden istenilen bilgi ve belgelere,

ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.