193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 Üncü Maddesi Ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 Inci Maddesinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerine Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulmasına Ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı

30 Haziran 2012 gün ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/3322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ;

1-Gelir Vergisi tevkifatları ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının;

-5 numaralı bendinde kira ödemelerine eklenen c bendi ile, yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20 tevkifat yapılacağı,

-10 numaralı  bendin değişen a bendi ile,  başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden %15 tevkifat yapılacağı,

-13 numaralı bendin değişen a bendi ile, (13) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna gore, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2, tevkifat yapılacağı, hüküm altına alınmıştır.

6 ncı ve 8 nci bent aşağıdadır.

6-Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

8-Kanunun 47 nci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar;

2-Kurumlar Vergisi tevkifatları ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 7 numaralı bendinden sonra gelmek üzere 8 numaralı bent eklenmiştir.

-Bu bente göre; Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden %15 tevkifat yapılacaktır.

3-Bu değişikliklerden bahis ve şans oyunları komisyon primleri ile ilgili olanlar 01.07.2012, diğerleri ise 30 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.

Bakanlar Kurulu Kararına  ulaşmak için tıklayınız