193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

18.05.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3141 sayılı Karar’da; 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinin değiştirilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.