2012-1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 23 Sıra No.lu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı.

2012-1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 23 Sıra No.lu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı.

Sözü edilen sirküler aşağıdadır.

 

  

Tarih          25/04/2012

Sayı            KVK-23 /2012-2 / Yatırım İndirimi – 16

Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/23

Konusu                                         : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                            : 25/04/2012

Sayısı                                             : KVK-23 /2012-2 / Yatırım İndirimi – 16

İlgili olduğu maddeler                 :Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri          : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2012 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 3,05 (yüzde üç virgül sıfır beş) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı