Anayasa Mahkemesi Kararı-Yatırım İndiriminde % 25 Kısıtlama Uygulamasının Yürütmesinin Durdurulması

Anayasa Mahkemesinin 09.02.2012 gün ve E.2010/93,K.2012/9 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı 18 Şubat 2012 günlü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kararla, 6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunun Geçici 69 ncu maddesine eklenen “Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini aşamaz. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanır.” hükmün yürütülmesini durdurulmuştur.

Buna göre, 2011 yılına ait olup Yürütmenin Durdurulma Kararının yayımlandığı 18 Şubat 2012 tarihinden sonra verilecek beyannamelerde yatırım indiriminin tamamı (%25 sınırlaması dikkate alınmaksızın) indirim konusu  yapılabilecektir.

Not: Bu konuda 2012-18 sayılı bültenimizde daha fazla bilgi vardır.