Makale 2012Makaleler

KOSGEB’in Kobilere Yönelik Teşviklerinin Özet Açıklamaları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                                 İstanbul,22.01.2012

www.erdogduozymm.com

KOSGEB’İN KOBİLERE YÖNELİK TEŞVİKLERİNİN ÖZET AÇIKLAMALARI[1]

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Kuruluşun kısa adı KOSGEB dir[2].

Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon  Türk Lirasını aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca “KOBİ” olarak adlandırılan ekonomik birimlerdir[3].

Aşağıda KOSGEB teşvikleri  özet olarak açıklanacaktır.

I-KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Program Süresi 3 yıl

Proje Süresi 6-24 ay(+12ay)

Destek Üst Limiti 150.000 TL

Destek Oranı 1.ve 2. Bölge için %50  3.ve 4. Bölge için %60[4]

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez. Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

II-TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,

Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,

KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI

Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı
Başvuru Yapabilecekler KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları
Program Süresi 3 Yıl
Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay)
Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede % 503. ve 4. Bölgede % 60 1. ve 2. Bölgede %503. ve 4. Bölgede % 60
Destek Ödemesi Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Geri Ödemesiz
Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 150.000 TL

 

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

Personel ücretleri ve seyahat giderleri,

Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25),

Sarf malzemesi giderleri,

Hizmet alım giderleri

Genel idari giderler (azami %10).

III-İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,

KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,

KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,

Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,

KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,

Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,

Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,

Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay)

Destek Üst Limiti 250.000 TL (Geri Ödemesiz), 500.000 TL (Geri Ödemeli)

Destek Oranı 1. ve 2. Bölge için %50

3. ve 4. Bölge için %60

IV-AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,

Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ

Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,

Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti (TL)

DESTEK ORANI (%)

Ar-Ge ve İnovasyon Programı
İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

12.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

100.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

75

Personel Gideri Desteği

100.000

75

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Eğitim Desteği

5.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

25.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000

Endüstriyel Uygulama Programı
Kira Desteği

18.000

75

Personel Gideri Desteği

100.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği

150.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

75

 

V-GENEL DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması

KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,

KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)

1. ve 2. Bölgeler

3. ve 4. Bölgeler

1 Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

% 50

% 60

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

3 Tanıtım Desteği

15.000

4 Eşleştirme Desteği

15.000

5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

6 Danışmanlık Desteği

15.000

7 Eğitim Desteği

10.000

8 Enerji Verimliliği Desteği

30.000

9 Tasarım Desteği

15.000

10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

11 Belgelendirme Desteği

10.000

12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

13 Bağımsız Denetim Desteği

10.000

 

VI-GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,

Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,

Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,

İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,

İstihdamın artırılması,

Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:

•Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

•Yeni Girişimci Desteği

•İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

•Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)

•Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir,

•Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,

•Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

Yeni Girişimci Desteği

Bu destekten;

•Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve

•İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları

DESTEK UNSURU

ÜST LİMİT (TL)

DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge)

DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz

5.000

60

(Kadın veya özürlü girişimci:70)

70

(Kadın veya özürlü girişimci:80)

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz

10.000

İşletme Giderleri Desteği Geri ödemesiz

12.000

Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli

70.000

 

VII-GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,

Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması

PROGRAMIN KAPSAMI

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,

Bağımsız denetim hizmeti bedeli,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,

İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,

Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Destek Unsurları Destek ÖdemesiÜst Limiti (TL) Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)

60.000

75

Bağımsız denetim hizmeti bedeli

20.000

75

SPK kurul kaydına alma ücreti

10.000

100

İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

10.000

75

 

VIII-KREDİ FAİZ DESTEĞİ

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,

-üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,

-finansman sorunlarının çözümü,

-istihdam yaratmaları,

-uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin

sağlanmasıdır.

DESTEK PROGRAMI

KOSGEB KOBİ KREDİ FAİZ DESTEKLERİ

– Programdan KOSGEB Veri Tabanında kayıtları onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan gerçek/tüzel kişiliği haiz işletmeler yararlanabilir.

-Bu destek, ana para riski bankaya ait olmak kaydıyla, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden nakdi ya da gayri nakdi kredilerin, faiz/kar payı, komisyon vb. tutarlarının kısmen veya tamamının KOSGEB tarafından diğer masrafların (vergi yükümlülükleri, dosya masrafları vb.) işletme tarafından karşılanması suretiyle yürütülür.

-KOSGEB KOBİ kredi faiz desteğinin vadesi azami 48 (kırksekiz) ayı, üst limiti işletme başına 300.000 (üçyüzbin) TL’yi geçemez.

-Kredi programı çerçevesinde verilecek yatırım ve işletme kredileri Türk Lirası cinsinden, ihracat kredileri ise döviz ve/veya döviz karşılığı Türk Lirası cinsinden kullandırılır.

-Desteklere ilişkin olarak; ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullanımların tespiti halinde yürürlükteki mevzuat dahilinde Kredi Faiz Desteği iptal edilerek işletmelerin ve girişimcilerin yeni destek başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez. Bu takdirde destek verilmiş ise, KOSGEB’in desteğe ilişkin kredi faiz alacağı yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın işletmelerden ve girişimcilerden tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin ve girişimcinin müracaatı halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam eder.

-İlgili Kanun gereğince diğer KOSGEB Desteklerinde olduğu gibi, Kredi Faiz Destek Programlarından yararlanabilecek işletmelerin, gecikmiş vergi ve SGK Prim borcu bulunmamalıdır.[1] KOSGEB in Resmi Web Sitesinden yararlanılmıştır.

[2] 3624 Sayılı Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Mad. 1

[3] Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik,Md.4b,5a,b,c

[4]Bölge sınıflandırılması, 16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  Yatırımlarda    Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararında  bulunmaktadır.