Yatırımlarda Devlet Yardımları Ve Teşvik Unsurları Hakkında Özet Bilgiler

 

Erdoğdu ÖZ

 

Yeminli Mali Müşavir

 

                                                               İstanbul:28.01.2012

 

www.erdogduozymm.com

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UNSURLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

 

I-GİRİŞ

16.07.2009 gün ve 227290 sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır.

Bu kararla amaçlanan;tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemektir.

Bu makalemizde, fazla detaya girmeden teşvik edilen yatırımlar ve teşvik unsurları açıklanacaktır.

II-YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE TEŞVİK UNSURLARI

Teşvik sistemi, teşvik oranlarının bölgesel-sektörel ve büyük proje bazında farklılaştırılarak uygulanması esasına dayanmaktadır.

Yatırım desteklerinin uygulanması açısından bölgeler, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak dört gruba ayrılmıştır[1]. Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları her bir il grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü dikkate alınarak Kararın ek-2’sinde gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

Teşviğin uygulanması için en önemli şart teşvik belgesi alınmasına bağlanmasıdır.

Yatırım teşvik sistemi 3 ana başlıkta yer almaktadır.

A-Genel Teşvik Sistemi

B-Bölgesel Teşvik Sistemi

C-Büyük Yatırımlar Teşvik Sistemi

A-GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

Genel Teşvik sisteminden,bu Karara ekli ek-4’teki listede yer alan[2]; teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, tüm yatırımlar, bölgesel ayrım yapılmaksızın yararlanır.

Bu teşviğin diğer bir şartı ise yatırım projelerinin, I. ve II. bölgelerde asgari 1 Milyon TL , III. ve IV. bölgelerde ise asgari 500 Bin TL[3] yı kapsamasıdır.

Teşvik unsurları

1-Gümrük Vergisi Muafiyeti ,

2-KDV istisnası.

B-BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ

Tekstilde iplik ve dokuma konularında modernizasyon dışında ilave kapasite oluşturacak yatırımlar teşvik edilmeyecektir.

Sağlık ve 3 yıldız ve üzeri turizm konaklama yatırımları İstanbul hariç tüm yörelerde, eğitim yatırımları ise tüm yörelerde istisnasız teşvik edilmektedir.

I inci ve II nci bölgelerdeki tekstil ve giyim eşyası (konfeksiyon ve deri) konusunda faaliyette bulunan tesisler IV üncü bölgeye taşınması ve asgari 50 kişilik istihdam sağlaması durumunda teşvik edilmektedir.

Bölgesel Teşviklerden yararlanan yatırımların işletmeye geçişlerini müteakip, asgari 5 yıl süre ile bölgede faaliyette bulunması şartı aranacaktır.

Bölgesel Teşvik İstisnaları

1-İstanbul hariç olmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından İhtisas Organize Sanayi Bölgesi oluşturulan yatırım konuları, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi, bölgede uygulanan desteklerden yararlanır.

2-Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar İkinci Bölgede uygulanan desteklerden, havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar Birinci Bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez.

3-Özel sektör tarafından yapılacak şehirler arası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları tüm bölgelerde teşvik edilir. Birden fazla bölgede taşımacılık yapılması durumunda vagon teminine yönelik harcamalar faaliyet gösterilen alanda gelişmişlik düzeyi en düşük olan bölgenin desteklerinden faydalanır.

4-Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan desteklerden yararlanır.

5-Avrupa Kömür-Çelik Topluluğu Anlaşması kapsamına giren yatırımlar desteklerden yararlanamaz.

6-Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı yatırımlarından;

– Pirinç, bulgur, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, kek, gofret, rakı ve bira; üretimine yönelik komple yeni ve tevsi yatırımları,

– Kuru yemiş, turşu, linter pamuğu, çay ve fındık; üretimine yönelik komple yeni ve tevsi yatırımlar,

– Hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması,yatırımları,

bölgesel ve sektörel desteklerden yararlanamaz.

7-Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.

8-Tekstil sektöründe;

-kütlü pamuk işleme yatırımları teşvik edilmez .

-sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni, tevsi, entegrasyon cinsindeki yatırımlar teşvik edilmez .

-iplik ve dokuma (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar teşvik edilir.

9-Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere Lojistik Merkezi Yatırımları, yatırımın yapılacağı bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

10-İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’nin üzerinde olan “öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler ve hazır hayvan yemleri imalatı” yatırımları, yatırımın yapılacağı bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.”

11-Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilemez .

Teşvik Unsurları

I inci ve II nci bölgelerde;

1-KDV İstisnası

2-Gümrük Vergisi Muafiyeti

3-Vergi indirimi,

4-Sigorta primi işveren hissesi desteği,

5-Yatırım yeri tahsisi,

III üncü ve IV üncü bölgelerde;

1-KDV İstisnası

2-Gümrük Vergisi Muafiyeti

3-Vergi indirimi,

4-Sigorta primi işveren hissesi desteği,

5-Yatırım yeri tahsisi,

6-Faiz desteği,

desteklerinden yararlanabilir.

C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

Bu tür yatırımlar bütün bölgelerde teşvik edilmektedir.

Teşvik Kapsamındaki Sektörler;

1-Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

-Asgari 1 Milyar TL tutarındaki Ana Kimyasal Madde İmalatı yatırımlar

-Asgari 300 Milyon TL tutarındaki Diğer Kimyasal Madde İmalatı yatırımlar

2-Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

-Asgari 1 Milyar TL tutarındaki yatırımlar.

3-Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri

-Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.

4-Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

-Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar

5-Makine İmalat Yatırımları

-Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar

6-Liman Yatırımları

– Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar

7-Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı

-Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.

8-Elektronik Sanayi Yatırımları

-Asgari 1 Milyar TL tutarındaki LCD / Plazma üretimine yönelik yatırımlar,

-Asgari 150 Milyon TL tutarındaki modül panel üretimi yatırımları,

-Asgari 50 Milyon TL tutarındaki Lazer TV, üç boyutlu TV’ler ve OLED TV vb TV üretimine yönelik yatırımlar,

-Asgari 50 Milyon TL tutarındaki diğer elektronik sektörü yatırımları

9-Tıbbi Aletler, Hassas ve Optik Aletler İmalatı

-Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.

10-İlaç İmalatı

Asgari 100 Milyon TL ve üzeri ilaç üretimi yatırımları.

11-Hava ve Uzay Taşıtları İmalatı

-Komple yeni veya asgari 50 Milyon TL tutarındaki tevsi ve/veya ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar

12-Madencilik Yatırımları

-Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili nihai metal üretimine yönelik izabe (cevher işleme) tesisleri ile bu tesislere entegre maden üretimi tesislerine yönelik (istihraç+işleme) yatırımları (Demir ve Manganez gibi AKÇT kapsamı ürünler hariç).

Teşvik Unsurları

1-Gümrük vergisi muafiyeti,

2-KDV istisnası,

3-Vergi indirimi,

4-Sigorta primi işveren hissesi desteği,

5-Yatırım yeri tahsisi,

TEŞVİK UNSURLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

1-KDV İstisnası

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat temininde ödenmesi gereken KDV tahsil edilmemektedir. Aynı hüküm teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine-teçhizatın devir işlemlerinde de uygulanır.

2-Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım malı ithal makine ve teçhizat için, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergileri tahsil edilmemektedir.

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım dönemi içinde kalmak kaydıyla, CKD aksam ve parçalarının ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.

Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşini geçmemek kaydıyla yedek parçaların, otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi hâlinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir.

Bu Karar uyarınca düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında ; ham madde, ara malı ve işletme malzemesi ithal edilemez. ayrıca, binek aracı, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyası teşvik belgesi kapsamına alınmaz.

Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek kullanılmış makine-teçhizat İthalat Rejimi Kararında uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamına alınabilmektedir.

Ayrıca, yaş sınırı aranmaksızın kullanılmış komple tesislere de proje bazında yapılacak inceleme neticesinde teşvik belgesi düzenlenebilmektedir.

Ancak, Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilemez.

3-Sigorta Primi İşveren Hissesinin Asgari Ücrete Tekabül Eden Kısmının Hazinece Karşılanması

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden kısmı Hazinece karşılanır. 31.12.2010 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar için yatırım tutarı cinsinden üst sınır konulmuştur. (I. Bölge: %6, II. Bölge %8, III. Bölge %10, IV. Bölge %14) KOBİ’ler için bu oranlara tüm bölgelerde 5’er puan ilave edilir.

İstihdam desteği; a) Komple yeni yatırımlarda işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan, b) Diğer yatırım cinslerinde yatırımın tamamlanmasını müteakip , yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsellik özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Hazinece karşılanır. Ödemeler sadece yeni yatırıma dayalı ilave istihdama yapılır.

31.12.2010’dan önce başlayan yatırımlar

Bölgeler

Bölgesel

Büyük Ölçekli

1

2 yıl

2 yıl

2

3 yıl

3 yıl

3

5 yıl

5 yıl

4

7 yıl

7 yıl

 

31.12.2010’dan sonra başlayan yatırımlar

Bölgeler

Bölgesel

Büyük Ölçekli

1

2

3

3 yıl

3 yıl

4

5 yıl

5 yıl

 

4-Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi

Vergi indirimi: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirimdir.

31.12.2010’dan önce başlayan yatırımlar

Bölgesel ve Sektörel

Büyük Proje

Bölgeler

Yatırıma Katkı Oranı (%)

Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%)

Vergi İndirimi Oranı (%)

Yatırıma Katkı Oranı (%)

Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%)

Vergi İndirimi Oranı (%)

1

20

10

50

30

10

50

2

30

8

60

40

8

60

3

40

4

80

50

4

80

4

60

2

90

70

2

90

 

31.12.2010’dan sonra başlayan yatırımlar

Bölgesel ve Sektörel

Büyük Proje

Bölgeler

Yatırıma Katkı Oranı (%)

Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%)

Vergi İndirimi Oranı (%)

Yatırıma Katkı Oranı (%)

Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%)

İndirime Tekabül Eden Kurumlar Vergisi Oranı

(%)

1

10

15

25

25

15

25

2

15

12

40

30

12

40

3

20

8

60

40

8

60

4

25

4

80

45

4

80

 

Vergi İndirimine Konu Edilemeyecek Yatırımlar

a) Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ,

b) 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları,

c) 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun

d) 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulamasından yararlanamaz.

Örnek; A firması, 3.bölgede, bölgesel olarak desteklenecek bir yatırıma 31.12.2010 tarihinden önce başlamış ve 10.000.000 TL yatırım yapmış olsun; (Yatırıma katkı oranı; % 40, K. Vergisi indirim oranı % 80) Buna göre, firma, % 40 oranında yatırıma katkı oranı sonucunda, sadece yatırım kazancı üzerinden % 4 Kurumlar Vergisi ödeyecektir ( Ya da % 16 Kurumlar Vergisinden yararlanacaktır).

Buna göre, firmanın yararlanacağı katkı oranı % 40 olduğu için;

10.000.000 TL * 0,40 = 4.000.000 TL yatırıma katkı tutarı hesaplanacaktır.

Bu tutar yıllar itibariyle;

YIL

KAR (000 TL)

KUR.VER. (%20)

İNDİRİLEBİLECEK K.V.

VAZGEÇİLEN K.V.

VAZGEÇİLEN KÜMÜLATİF K.V.

1

1.000 200 160 160 160

2

2.000 400 320 320 480

3

2.000 400 320 320 800

4

3.000 600 480 480 1.280

5

5.000 1.000 800 800 2.080

6

5.000 1.000 800 800 2.880

7

7.000 1.400 1.120 1.120 4.000

 

5- Faiz Desteği :

Talep edilmesi hâlinde, ar-ge ve çevre yatırımları ile 3. ve 4. bölgelerde yapılacak olan bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının belli oranları Müsteşarlıkca karşılanacaktır.

a- Kullanılmış makine ve teçhizata,

b-Kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlara,

c-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen kredilere,

d-faiz desteği uygulanmaz.

1- Üst Limitler:

– Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 300 Bin TL; diğer yatırımlarda 500 Bin TL.

-Uygulama dönemi azami 5 yıl.

2- Kredinin, sabit yatırım tutarının azami % 70 oranındaki kısmına faiz desteği uygulanacaktır.

3- Hazine Müsteşarlığı ile Protokol imzalayan tüm bankalar ve Leasing şirketleri kapsama dahildir.

 

6-Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım yeri Tahsisi: Büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara Maliye Bakanlığınca, 03.09.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilecektir.

İstisnalar: 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar

III-SONUÇ

Yatırımlarda devlet yardımı kapsamlı teşvik unsurlarını kapsamaktadır. Tamamını bir makale boyutlarında açıklamak mümkün değildir. Bu nedenle sadece teşvikle ilgili bölgeler, sektörler ve teşvik unsurları hakkında özet bilgi verilmiştir.

Teşvik belgesi ile ilgili konulara girilememiştir. Bu konuda detaylı bilgi almak isteyenlerin ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ile bu kararlara ilişkin uygulama tebliğlerine baş vurmalarını önermekteyim.

 


[1]I.Bölge :İstanbul,Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Ankara

II.Bölge:Balıkesir, Çanakkale (Bozcaada, Gökçeada hariç), Aydın, Denizli, Muğla, Antalya,Isparta, Burdur, Adana, Mersin

III.Bölge:Konya,Karaman, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kırıkkale, Aksaray,Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak,Kayseri, Sivas, Yozgat, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Gaziantep, Adıyaman, Kilis

IV.Bölge:Kastamonu, Çankırı, Sinop,Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,Gümüşhane,Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars,Ardahan,Iğdır,Van,Muş,Bitlis,Hakkari,Malatya, Elazığ, Bingöl,Tunceli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak,Siirt,Çanakkale İli Bozcaada, Gökçeada İlçeleri

[2]2009/15199 sayılı Karara ekli ek-4’teki listede yer alan; teşvik edilmeyecek sektörler, Tarım ve Tarım Sanayi, İmalat ve Madencilik Yatırımları ve Hizmet Sektörü

[3] Agk.md.4

KAYNAKLAR

-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2009/15199)

-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Ekleri EK : 1

-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2009/15199 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 2010/1166 Sayılı Karar

-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2010/1)

-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2010/2)

-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2009/15199 Sayılı Kararda Değişiklik Yapan 2011/1710 Sayılı Karar

-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2011/1)