Makale 2012Makaleler

İhracat Yapan Şirketler İçin Dış Ticaret Müsteşarlığının Desteklediği Teşviklerden Özetler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com                                                                                         İstanbul, 21.01.2012

 

İHRACAT YAPAN ŞİRKETLER İÇİN DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞININ DESTEKLEDİĞİ

TEŞVİKLERDEN ÖZETLER[1]

 

İhracat şirketleri için Dış Ticaret Müsteşarlığının desteklediği teşviklerden özetlere aşağıda yer verilmiştir.

I-ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Destek Amacı

Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir?

• Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler

• Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler

• Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)

• Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

Sağlanan Destek

• ISO 9000 serisi

• ISO 14000 serisi

• CE işareti

• Uluslararası nitelikteki diğer kalite,çevre belgeleri belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler

• ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri

• Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları)

Destek Şartı

Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır.

Destek Oranı

% 50

Azami Destek Tutarı

25.000 ABD Doları

Başvuru Süresi

Belgeyi aldıktan sonra 6 ay içinde başvurulması gerekmektedir.

Yetkili Kuruluş

DTM

Uygulamacı Kuruluş

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

II- ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ (98/10 sayılı Tebliğ)

Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projeleri:

* Yeni bir ürün üretilmesi,

* Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,

* Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması,

* Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını,

ifade etmektedir.

Yetkili Kuruluş : Ekonomi Bakanlığı

Başvuru Mercii : TTGV

Yararlananlar : Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır.

Desteğin Kapsamı

Projelere Sermaye Desteği Sağlanması

Yetkili Kuruluş : Ekonomi Bakanlığı

Uygulamacı Kuruluş: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

Destek Oranı : % 50

TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanması esasına dayanmaktadır.

Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır:

a) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği

Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır.

Azami destek süresi : 2 yıl

Azami destek tutarı : 1 milyon $  

b) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği

“Stratejik Odak Konuları Projeleri”, ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir.

Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde, projeye sağlanan sermaye destek miktarı, projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından, faiz oranları üzerinden DFİF’e geri ödenir.

Destek oranı : Proje giderlerinin tümü

Azami destek tutarı : 100.000 $

Azami destek süresi : 1 yıl

III- İSTİHDAM YARDIMI

Destek Amacı

Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

Destek Oranı

% 75

Destek Süresi

En fazla 1 yıl

Desteklenen Harcamalar

Bir SDŞ’ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır.

Destek Kapsamında Çalışan Sayısı

• SDŞ’lerin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli

• Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i

• Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i

Uygulamacı Kuruluş

DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)

IV- YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

Destek Amacı

Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir

Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlardır.

Başvuru Şekli

Gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihinden en geç üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında; katılımcı ve/veya organizatör tarafından Müsteşarlıkça belirlenecek İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.

Sağlanan Destek

Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin % 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Katılımcının SDŞ olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 75’i destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin % 75’i destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Bireysel Katılımların Desteklenmesi

Müsteşarlıkça belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Bireysel Katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50’si,

Katılımcının SDŞ olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i,

Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 75’i,

Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve Geçici İlave Fuar Desteği

İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların % 50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre içerisinde gerçekleştirilecek fuarlara iştirak eden katılımcıların % 50 destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır.

Yetkili Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

Uygulamacı Kuruluş

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

V-YURTDIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2010/6 Sayılı Tebliği)

Kimler Yararlanabilir

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları

Destek Süresi ve Sayısı

4 yıl ve 15 (onbeş) yurt dışı birim

Başvuru Süresi

6 ay

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. İşbirliği Kuruluşlarının kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de desteklenir. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.

I. Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

II. Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar, Türkiye’deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağı gösteren şartlar: Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,

Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması, Şirketin, en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının, şirket adına yurt dışında şirket açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması, Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların şirket adına yurt dışında şirket veya birim açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir. Yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Sektörel bazda Müsteşarlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 (on) baz puan artırılır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75’inin altında kalan ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 baz puana kadar artırılabilir.

Yetkili Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

Yurtdışında Onay Yeri

Ticaret Müsteşarlığı/Ataşeliği veya Konsolosluk

Uygulamacı Kuruluş

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

VI- TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4 sayılı Tebliğ)

Anılan Tebliğ ile İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, anılan Tebliğ kapsamında firmalarımıza sağlanan desteklerin daha etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi amacıyla “Turquality Otomasyon Sistemi” tasarlanmış ve 23/11/2009 tarihi itibarıyla canlı kullanıma geçilmiştir.

Diğer taraftan, 2011/5 Sayılı, 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” ile 2006/4 Sayılı Tebliğ’de önemli yenilikler getirilmiş olup, Gastronomi sektörü destek kapsamına dahil edilmiştir.

Mezkur Tebliğ kapsamında sağlanması öngörülen destekler:

Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons.

Başvuru Mercii : Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

Başvuru Süresi : 6 ay

Yararlananlar : İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler

Destek Oranı : Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri %80)

Destek Süresi :4 Yıl (Marka Destek Programı)

5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)

Desteğin Kapsamı

I. İhracatçı Birliklerinin;

* Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 250.000 $

II. Üretici Dernekleri ve Birliklerinin;

* Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000 $

III. Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’lerin;

* İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak:

a) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları yıllık en fazla 50.000 $,

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yıllık en fazla 300.000 $,

Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir)

Açtıkları ve/veya açacakları yurtdışı birime (satış sonrası servis hizmeti vermek üzere açılan birimler dahil) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri yıllık en fazla 500.000 $,

Mağaza\lokanta\kafe açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve yerel vergi, resim harçlar ile açtıkları ve/veya açacakları mağaza\lokanta\kafelere ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri yıllık en fazla 400.000 $,

Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri yıllık en fazla 200.000 $,

Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri yıllık en fazla 200.000 $,

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri yıllık en fazla 50.000 $,

Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin;

—Dekorasyon harcamaları, mağaza başına en fazla 50.000 $,

—Kira giderleri mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve azami 100.000 $,

İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri en fazla 500.000 $,

İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri yıllık en fazla 200.000 $, desteklenmektedir.

b) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları,

TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri,

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,

Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir)

Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, mağaza/lokanta/kafe kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri,

Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine yönelik brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon (yalnızca showroom için), komisyon giderleri, söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri, farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon, gondol, köşe (corner), dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları

Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon ve kira giderleri,

İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri,

desteklenmektedir.

** “Marka Destek Programı”ndan “TURQUALITY® Destek Programı”na geçen bir Şirketin yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez.

VII-PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

A- Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

Desteğin Amacı

Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ve yazılım şirketleri

Sağlanan Destekler

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

Destek Tutarı:

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Ülke Sayısı ve Süresi

Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet pazar araştırması projesi desteklenir. Coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir.

Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) günlük kısmı desteklenir

Başvuru Süresi

Firmalar desteğe ilişkin ilk ödeme belgesi tarihi esas alınarak en geç 6 (altı) ay içerisinde başvuru belgeleri ile İGEME’ye başvurması gerekmektedir.

Yetkili Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

Uygulamacı Kuruluşlar

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)

B- Pazara Giriş Desteği

B1. Rapor ve Yabancı Şirket Alımlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Desteği

Desteğin Amacı

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile İşbirliği Kuruluşları (İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri).

Sağlanan Destekler

Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri.

Destek Tutarı

Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Başvuru Süresi

En fazla 3 yıl yararlanabilir.

Yetkili Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Uygulamacı Kuruluşlar

İGEME (Söz konusu giderlerin desteklenebilmesi için söz konusu rapor ve raporu hazırlayan kuruluş için İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nden (İGEME) ön onay alınması gerekmektedir).

VIII-ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

A- Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları

Desteğin Amacı

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim giderlerinin desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir?

Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler.

Sağlanan Destek

Şirketlerin yıllık toplam 20.000 ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 60 (altmış) saati geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin % 70’i desteklenir.

Eğitim Konuları

• Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,

• Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,

• Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,

• Dış Ticarette Fiyatlandırma,

• Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,

• Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,

• Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,

• Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,

• Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,

• Yenilikçilik ve Kümelenme,

• Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular

Yetkili Kuruluş

DTM

Uygulamacı Kuruluş

İGEME

IX-TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI

Destek Amacı

Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesidir.  

Kimler Yararlanabilir?

Tarım ürünleri ihracatçıları

Sağlanan Destek

İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların, ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SSK primi, haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir.

Desteklenen Tarım Ürünleri

(Yalnızca tebliğde yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan ürün çeşitleri için geçerlidir.)

2010/10 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ MALLAR LİSTESİSIRANO MADDE ADI

ARMONİZE

GTİP

İHRACATİADEMİKTARI MİKTARBARAJI AZAMİÖDEMEORANI
1 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar

0603.11,12,13,

14,19

205 $/Ton % 40 % 10
2 Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)

07.10

(0710.10 hariç)

79 $/Ton % 45 % 12
3 Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış)

07.12

370 $/Ton % 40 % 10
4 Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş )

08.11

78 $/Ton % 45 % 8
5 Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri

20.01, 20.02, 20.03,

20.04, 20.05, 20.06,

20.08 (2008.11;

75 $/Ton % 100 % 8

 


[1]Ekonomi Bakanlığının web sitesinden yararlnılmıştır.