Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamasında Yapılan Düzenleme ve Açıklamalar Hakkında 116 Seri Nolu Genel Tebliğ

19 Ocak 2012 günlü Resmi Gazete’de yayınlanan 116 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile;

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak bazı düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

Bu düzenleme ve açıklamalar başlık olarak aşağıdaki gibidir.

1.Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları İle Yüzer Tesis Ve Araçların İmal Ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal Ve İnşası İle İlgili Yapılan Teslim Ve Hizmetlerin istisna uygulaması ve Bu İstisnaya İlişkin Müteselsil Sorumluluk Uygulaması.

2.İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İsmep) Kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresine Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine Yapılacak Teslim Ve Hizmetler İstisnası

3.Sadece BSMV Kapsamındaki İşlemleri Yapanların Satın Aldıkları Malları İadesinde Ve Gerçekleşmeyen Hizmetlerde Kdv Uygulaması

4.Fazla Veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi

5.Limanlar ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna uygulamasında Müteselsil Sorumluluk Uygulaması

6.İskonto Uygulaması

Fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmeyip belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan iskontolar hizmet kapsamında olması nedeniyle genel KDV oranı uygulamasına son verilmekte ve iskonto tutarına ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanmak suretiyle yapılacağı açıklanmıştır.

7. 2012 Yılında Gerçekleşen İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla 2012 yılı için 15.800 TL olarak uygulanacaktır.

8.Bu tebliğ 19.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve

– 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B) bölümü

– 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (L) bölümü

– 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I) bölümü

– 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5) bölümü

19.01.2012 tarihinden itibaren ürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Genel Tebliğ ile ilgili bültenimiz web sitemizde ayrıca yayınlanacaktır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.