Vergi İncelemesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Yönetmeliği

646 sayılı KHK gereğince Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 1 Ekim 2011 Tarihli ve 28101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelikle 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Vergi İnceleme ve Denetim Planının Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlarının İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu yönetmelikte, vergi incelemesinde uyulacak usul ve esaslar belirlenmektedir.

Yapılan önemli değişiklik,

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler (Birinci sınıf tüccarlar), vergi incelemesine tabi tutulma bakımından yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye büyüklükleri esas alınarak büyük, orta ve küçük ölçekli mükellefler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

a) Büyük ölçekli mükellefler: Yıllık iş hacmi 21.500.000 TL, aktif büyüklüğü 20.000.000 TL veya öz sermaye büyüklüğü 8.000.000 TL’nin üzerinde olanlar ile bu tutarlara bakılmaksızın bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring ve finansman şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya Bankacılık Kanununda yer alan faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ve finansal holding şirketleri.

b) Küçük ve orta ölçekli mükellefler : (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalanlar.

Büyük ölçekli mükellefler; Büyük Ölçekli Mükellefler, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele ve  Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişleri tarafından incelenir.

Küçük ve orta ölçekli mükellefler; Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişleri tarafından incelenir.

Yönetmeliğe Buradan Ulaşabilisiniz