Bülten 2024

KDV Uygulama Tebliğinde 50 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile Yapılan Değişiklikler

BÜLTEN 2024-50

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:50)

10/2/2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) ile ilgili açıklama Gelir İdaresi Başkalığının web sayfasında aşağıdaki gibi açılanmıştır.

-7491 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun (29/1) maddesinde yapılan değişiklikle, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen KDV’nin indirim konusu yapılmasına imkan tanınmış olup bu hususa ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

-Kamu iktisadi teşebbüslerinin (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri), KDV Genel Uygulama Tebliğinde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet alımlarında 5/10 tevkifat uygulaması getirilmiştir.

-Kısmi tevkifat uygulamasında her bir işlem için uygulanan 2.000 TL’lik sınır, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl güncellenen fatura düzenleme sınırı olarak belirlenmiştir.

-Danıştay tarafından verilen ve Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından onanan karar uyarınca, mükelleflerin vergi borçlarına KDV iade alacağından mahsup taleplerinde vergi borçları için gecikme zammının hesaplanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

-3065 sayılı Kanunun geçici 20, geçici 29, geçici 32 ve geçici 33 üncü maddelerinde istisnanın süresinin uzatılmasına yönelik yapılan kanuni düzenlemelere ilişkin Tebliğde düzeltme yapılmıştır.

-7491 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun 41 ve 46 ncı maddelerinde yapılan değişiklik ile vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen verginin beyan ve ödeme tarihleri değiştirildiğinden Tebliğde bu hususa ilişkin düzeltme yapılmıştır.

Belirtilen açıklamada sözü edilen 50 seri Nolu KDV Tebliği için tıklayınız.