Bülten 2024

2024 Yılında Değişik Uygulanacak Gelir Vergisi Oran ve İstisnaları

BÜLTEN (2024-11)

2024 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK GELİR VERGİSİ KANUNUNDAKİ TUTAR, ORAN VE İSTİSNA HÜKÜMLERDEN BAZILARI

30 Aralık 2023 gün ve 3215 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 324 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 2024 yılında Gelir Vergisi Kanununda uygulanacak tutar, oran, istisna hükümlerinden bazıları.

1-İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı muafiyet sınırı (GVK.Md.9/10 )

2023

Yılı İstisna Tutarı TL

2024

Yılı İstisna

Tutarı TL

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı muafiyet sınırı 700.000 1.100.000

 

2-Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası (GVK.Md.21)

2023

Yılı İstisna Tutarı TL

2024

Yılı İstisna

Tutarı TL

Binaların Mesken Olarak Kiraya Verilmesinden Bir Takvim Yılı İçinde Elde Edilen Hasılatın 21.000 33.000

 

3-Yemek İstisnası (GVK.Md.23/8)

 2023

Yılı İstisna Tutarı TL

2024

Yılı İstisna

Tutarı TL

İşverenlerce, İş Yerinde Veya İş Yerinin Eklentilerinde Yemek Verilmeyen Durumlarda, Yemek Bedelinin İşverenlerce, Yemek Verme Hizmetini Sağlayan Mükelleflere(Örneğin Ticket Card Servislerine ) Yapılması Halinde 110,00+8 KDV =118 170,00+17 KDV       =187

Bu miktardan fazla ödenen yemek bedelleri netten brüte gidilerek ücret olarak vergilendirilir.

4-İşverenlerin hizmet erbabına verdiği işyerine gidip gelme menfaat istisnası (GVK Md.23/10)

İşverenin hizmet erbabına verdiği işyerine gidiş ve dönüş menfaati 2023

Yılı İstisna

2024

Yılı İstisna

56 88

 

5-Engellilik İndirimi

193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan engellilik derecesi ve indirimi tutarları

Sakatlık Derecesi Sakatlık Oranı % 2023

Yılı İstisna Tutarı TL

2024 Yılı İstisna Tutarı TL
Birinci Derece Sakatlar 80 4.400 6.900
İkinci Derece Sakatlar 60 2.600 4.000
Üçüncü Derece Sakatlar 40 1.100 1.700

 

6-Ticari Kazanç Gider İndirimi(GVK Md.40) 

193 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinin birinci fıkrasının; 2023

Yılı İstisna Tutarı TL

2024

Yılı İstisna

Tutarı TL

(1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 17.000 26.000
(1) numaralı bendinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 440.000 690.000
(7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 500.000

 

790.000
Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 950.000 1.500.000

 

7-Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar (GVK.Md.47/2).

 2023

Yılı Kira Bedeli TL

2024

Yılı Kira Bedeli TL

Büyük Şehir Belediye Sınırları İçinde 35.000 55.000
Diğer Belediyelerde 22.000 34.000

 

8- Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler(GVK.Md.48).

2023

Yılı TL

2024

Yılı TL

Satın Aldıkları Malları Olduğu Gibi veya İşledikten Sonra Satanların Yıllık Alımları ve Satışlarının Aşmaması Gereken Tutar 440.000

700.000

690.000 1.100.000
Yukarıda Yer Alanların Dışındakilerin Gayrisafi İş Hasılatlarının Aşmaması Gereken Tutar 220.000 340.000
Yukarıda Yer Alan İşlerin Birlikte Yapılması Halinde, Yıllık Satış Tutarı İle İş Hasılatı Toplamının Aşmaması Gereken Tutar 440.000 690.000

 

9-Serbest Meslek Kazanç Gider İndirimi(GVK Md.68)

193 sayılı Kanunun 68 ncı maddesinin birinci fıkrasının; 2023

Yılı

İstisna Tutarı

TL

2024

Yılı İstisna Tutarı TL

(4) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 500.000 790.000
Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 950.000 1.500.000
(5) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli , 17.000 26.000
(5) numaralı bendinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 440.000 690.000

 

10-Değer Artış Kazanç İstisnası(GVK. Mük.Md.80).

2023

Yılı İstisna

Tutarı TL

2024

Yılı İstisna Tutarı TL

Mükerrer 80 inci Maddede Yer Alan Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç) 55.000 87.000

 

 11-Arizi Kazanç İstisnası (GVK.Md.82).

 2023

Yılı İstisna Tutarı TL

 

 2024

Yılı İstisna Tutarı TL

 

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci Maddesinde Yer Alan Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı      129.000      200.000
     

 

12-Beyan Edilmeyecek Gelir (GVK.Md.86).

2023 Yılı  Tutarı TL 2024

Yılı Tutarı TL

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı 8.400 13.000

 

13-Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Kazanç İndirimi Tutarı (GVK.Md 89/15).

2022 Yılı  Tutarı TL 2023 Yılı  Tutarı TL
Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık bir kısmı kazanç istisnasından yararlanamaz.

 

 

14-Ücret Tarifesi 

 

A-2023 Gelir Vergisi Tarifesi

a-2023 Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi  Tarifesi

70.000 TL’ye kadar % 15
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası % 20
550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası % 27
1.900.000 TL’nın 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası % 35
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL fazlası % 40

 

b-2023 Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

110.000 TL’ye kadar % 15
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası % 20
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası % 27
3.000.000 TL’nın  580.000 TL’sı için 135.000 TL, fazlası % 35
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL fazlası % 40

 

A-2024 Gelir Vergisi Tarifesi

a-2024 Ücret Gelirlerine Uygulanan Gelir Vergisi  Tarifesi

110.000 TL’ye kadar % 15
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası % 20
870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası % 27
3.000.000 TL’nın 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası % 35
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL fazlası % 40

 

 b-2024 Ücret Gelirleri Hariç Uygulanan Gelir Vergisi Tarifesi

110.000 TL’ye kadar % 15
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası % 20
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası % 27
3.000.000 TL’nın  580.000 TL’sı için 135.000 TL, fazlası % 35
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL fazlası % 40

 

 15- Vergiye uyumlu mükellefler vergi indirimi

2023 yılında hesaplanan vergi indirimi en fazla 4.400.000 TL iken 2024 yılında verilmesi gereken gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 6.900.000 TL uygulanabilecektir.

 16- Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31.12.2024 tarihine kadar devam etmesi uygun görülmüştür.

17-2023 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

1-193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin, 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

2-193 sayılı Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

3-İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2023 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 58,46’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 16,59’dir. Buna göre, 2023 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (% 58,46 / %16,59 =) % 352,38 olmaktadır.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2023 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

4-Bu kapsamda, 2023 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2023 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratları indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

5-Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

6-193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

324 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 30.12.2023