Bülten 2024

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması VUK Sirküleri 165

BÜLTEN 2024-55

ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ 165 SAYILI VUK SİRKÜLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 20/2/2024 tarih ve VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15 sayılı Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması ile ilgili Vergi Usul Kanunu Sirküleri/165 de;

2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları belirlenmiş, ayrıca enflasyon düzeltmesi uygulamasına yönelik bazı hususlara ilişkin, örnek hesaplamalara da yer verilmek suretiyle açıklamalar yapılmıştır.

Sözü edilen sirkülerin konu başlıkları;

 1. Giriş
 2. 2023 Hesap Dönemi Sonuna Ait Bilançonun Düzeltilmesi
 3. Reel Olmayan Finansman Maliyeti (ROFM)

3.1. Borç Tutarının Esas Alınması Yöntemine Göre ROFM Hesaplaması

3.2. Toplam Finansman Maliyetinin Esas Alınması Yönteminde ROFM Hesaplaması

3.3. ROFM’den Amortisman Ayrılmamış Tutarın Hesaplanması

 1. Sermayenin Düzeltilmesi
 2. Stokların Düzeltilmesi
 3. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Düzeltilmesi

6.1. 31/12/2023 Tarihi İtibarıyla Devam Eden Yatırımlara İlişkin Düzeltme İşlemleri

6.2. İlgili Aktif Hesabına 1/1/2024 Tarihinden Önce Aktarılmış Bulunan Yatırımlara İlişkin Düzeltme İşlemleri

 1. Ar-Ge Harcamalarının Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulması
 2. Avansların Düzeltilmesi

8.1. Alınan Avansların Düzeltilmesi

8.2. Verilen Avansların Düzeltilmesi

 1. Yabancı Para Cinsinden Avanslar ve İştiraklerin Düzeltilmesi
 2. Yeniden Değerleme Yapan Mükelleflerde Enflasyon Düzeltmesi
 3. ATİK Dışındaki Parasal Olmayan Kıymetlerin Düzeltmiş Değerinin Altında Satışının Yapılması
 4. Ortalama Ticari Kredi Faiz Oranları ve Düzeltme Katsayıları
 5. 213 Sayılı Kanunun Geçici 33 üncü Maddesinin (7491 sayılı Kanunla Eklenen) Dördüncü Fıkrası Kapsamındaki Mükelleflerde Enflasyon Düzeltmesi

13.1. Ortak Hususlar

13.2. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile Belirlenenden Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlarda Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Hususlar

 1. Kazançları İstisna Kapsamında Olan Fonlarda Enflasyon Düzeltmesi

EKLER:

EK 1: Yİ-ÜFE DEĞERLERİ

EK 2: DÜZELTME KATSAYILARI

EK 3: ORTALAMA TİCARİ KREDİ FAİZ ORANLARI

EK-4: FARKLI MUHASEBE TEKNİĞİ KULLANAN KURUMLARDA ENFLASYON DÜZELTMESİ ÖZET TABLOSU

Açıklamaların yapıldığı sirküler için tıklayınız

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

20.02.2024