Bülten 2024

2023 Yılında Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

BÜLTEN 2024-61

2023 YILINDA TİCARİ KAZANÇ ELDE EDEN MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 Şubat Ayında yayınladığı Yayın No.505 ‘de“Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehber” nde;

2023 takvim yılında ticari kazanç elde eden mükelleflere yönelik olarak; ticari kazancın kapsamı, tespiti, hesaplanması sırasında indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler, vergiden istisna edilen kazanç konuları ile yıllık beyannameye dahil edilen kazanç ve iratlardan yapılacak indirimler, gelir vergisinde mahsup ve iadeler, tarh işlemleri, vergi tarifesi, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi gibi konularda açıklamalar yer almaktadır. Ayrıca, gerçek usulde ticari kazancın beyanına ilişkin örneklere de yer verilmiştir

Rehberdeki içerikleriyle ilgili ana başlıklar:

 GİRİŞ

 1. TİCARİ FAALİYETİN KAPSAMI

1.1 Ticari Faaliyetin Özellikleri

1.2 Şirket Ortaklarının Durumu

1.2.1. Şahıs Şirketlerinin Ortakları

1.2.2. Sermaye Şirketlerinin Ortakları

1.2.3. İş Ortaklıkları

 1. TİCARİ KAZANCIN TESPİT ŞEKİLLERİ

2.1. Gerçek Usulde Vergilendirme

2.1.1. Birinci Sınıf Tacirler (Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar)

2.1.2. İkinci Sınıf Tacirler (İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar)

2.1.3. Ticari Kazanç Elde Eden Mükelleflerin Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Uygulamasından Yararlanması

2.2. Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler

2.3. Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler

2.4. Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve İndirilemeyecek Giderler

2.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinin Vergilendirilmesi

2.5.1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşinin Özellikleri

2.5.2. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde Ortak Genel Giderlerin Dağıtımı

2.5.3. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde Amortismanların Dağıtımı

2.5.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde Tevkifat Uygulaması

 1. TİCARİ KAZANCIN İSTİSNALARI

3.1. PTT Acentalarında Kazanç İstisnası

3.2. Sergi ve Panayır İstisnası

3.3. Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna

3.4. Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

3.5. Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

3.6. Basit Usulde Tespit Olunan Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnası

3.7. Sosyal İçerik Üreticiliği, İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Sunulan Hizmetler ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası

3.8. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan Faaliyetler Sonucu Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna 3.9. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna

3.10. Sınai Mülkiyet Haklarından Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna

3.11. Yatırım İndirimi

3.12. Yabancı Paraların ve Altın Hesaplarının Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna

3.13. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetlerinde Kazanç İstisnası

 1. YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI
 2. ZARARLARIN KÂRLARA TAKAS VE MAHSUBU
 3. GEÇİCİ VERGİ
 4. YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
 5. VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE %5 VERGİ İNDİRİMİ
 6. GELİR VERGİSİNDE MAHSUP VE İADELER

9.1. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi

9.1.1. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiden Mahsup ve Kalan Kısmın İadesi

9.1.2. Mahsuben İade

9.1.3. Nakden İade

9.2. Geçici Verginin Mahsubu ve İadesi

9.3. İade Talepleri Başvuru Şekli

9.4. Gelir/Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS)

 1. 2023 TAKVİM YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ
 2. YILLIK BEYANNAMEDE TARH İŞLEMLERİ

11.1. Tarh Yeri

11.2. Tarhiyatın Muhatabı

11.3. Vergilendirme Dönemi

11.4. Tarh Zamanı

 1. YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ
 2. VERGİNİN ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ
 3. BEYANNAMEYE EKLENECEK BİLDİRİM VE BELGELER
 4. BEYANNAME VERMEYENLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
 5. GERÇEK USULDE TİCARİ KAZANCIN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

2023 de Ticari Kazan Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

27.02.2024