Bülten 2024

İthalatta Gözetim ve Koruma Nedeniyle Ödenen KDV’nin İndiriminin Sınırlanması

BÜLTEN 2024-10

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA UYGULAMASINDA DOĞAN KDV’NİN İNDİRİM HAKKI SINIRLAMASI

24.11.2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7846 Sayılı  Cumhurbaşkanı Kararın eki kararda;

1-İthalatta gözetim uygulanmasına tabi olan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ve bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

2-İthalatta koruma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi  matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

Bu hükümler, bu kararın yayım tarihi olan 24.11.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu defa, 28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 8000 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki kararda, ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisinin indirim  hakkının kaldırılmasına dair 23.11.2023 tarihli ve 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 24/11/2023 tarihinden önce ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilen malların en geç 1/4/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmesi halinde bu karar hükümleri uygulanmaz”

Bu madde ile, 24.11.2023 tarihinden önce ithalat bedellerini bankacılık sisteminde ödeyen ve ithal mallarını 01.04.2024 tarihine kadar edilmesi halinde sözü edilen kısıtlama uygulanmayacağı hükmü getirilmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

30.12.2023