Bülten 2024

2024 Yılı Harç Bedelleri

BÜLTEN (2024-18)

2024 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR VE HARÇ BEDELLERİ

2024 yılında uygulanacak harçlar, 30.12.2023 gün ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 94 Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinde, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46  olarak tespit edilmiş ve 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 01.01/2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

İlgili Genel Tebliğ ve ekine ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

31.12.2023