Bülten 2023

7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi

BÜLTEN 2023-74

7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2023 Nisan ayında yayınlanan Yayın No. 471 “7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi”nde;

Vergi ve cezalar ile diğer borçların yapılandırılması ve ödeme kolaylığı, matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların gecikme zammı ve gecikme faizi uygulanmaksızın, pişmanlıkla, izaha davet kapsamında veya kendiliğinden beyan edilmesi gibi imkânlar açıklanmıştır.

Rehberdeki açıklamalar aşağıdaki başlıklar altındadır.

Bu açıklamaların yer aldığı rehber için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

29.04.2023

GİRİŞ

A. 7440 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR

 1. YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR
 2. KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR

1.1. Kesinleşmiş Vergi ve Vergi Cezası Borçları

1.2. İdari Para Cezaları

1.3 Kanun Kapsamına Giren Diğer Borçlar

 1. DAVA KONUSU VERGİ, VERGİ CEZALARI, İDARİ PARA CEZALARI İLE ECRİMİSİLLER

2.1. İhtilafa Konu Vergi ve Vergi Cezaları

2.2. İhtilafa Konu Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları ile İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezası

2.3. İhtilafa Konu İdari Para Cezaları

2.4. İhtilafa Konu Ecrimisiller

 1. DEFTER VE BELGELERİ İNCELEMEDE OLANLARA GETİRİLEN İMKÂNLAR
 2. PİŞMANLIKLA, KENDİLİĞİNDEN VEYA İZAHA DAVET KAPSAMINDA BEYANNAME VERİLMESİ
 3. BAŞVURU VE ÖDEME

5.1. Başvuru Yeri ve Süresi

5.2. Peşin veya Taksitle Ödeme

5.3. Kredi Kartı ile Ödeme İmkanı

5.4. Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi

 1. DİĞER HUSUSLAR

B. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNULMASI

 1. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI

1.1. Gelir Vergisinde Matrah Artırımı

1.2. Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Artırılacak Asgari Matrah Tutarları

 1. GELİR VE KURUMLAR STOPAJ VERGİLERİNDE ARTIRIM

2.1. Ücret Ödemeleri Üzerinden Tevkifatta Vergi Artırımı

2.2. Serbest Meslek ve Kira Ödemeleri Üzerinden Tevkifatta Vergi Artırımı

2.3. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Ödemeler Üzerinden Tevkifatta Vergi Artırımı

2.4. Çiftçilere Yapılan Ödemeler Üzerinden Tevkifatta Vergi Artırımı

2.5. Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler Üzerinden Tevkifatta Vergi Artırımı

2.6. Kar Payları Ödemeleri Üzerinden Tevkifatta Vergi Artırımı

 1. KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM

3.1. Artırımda Bulunulan Yıla İlişkin KDV Beyannamelerinin Tamamını Vermiş Olan Mükellefler

3.2. En Az Üç Döneme Ait KDV Beyannamesi Vermiş Mükellefler

3.3. KDV Beyannamesi Hiç Vermemiş veya En Fazla İki Dönem KDV Beyannamesi Vermiş Mükellefler

3.4. 1 veya 4 No.lu KDV Beyannamelerinde, Hesaplanan KDV Bulunmayan veya Hesaplanan KDV Beyanları Sadece Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamındaki Teslimlere İlişkin Olanlar ile KDV Beyannamelerinin Bazılarında Hesaplanan KDV Bulunanlar

 1. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
 2. BAŞVURU VE ÖDEME

 C. İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

 1. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşların Kayıtlara Alınması
 2. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara İlişkin Kayıtların Fiili Duruma Uygun Hale Getirilmesi
 3. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ile Ortaklardan Alacakların Beyanı