Bülten 2023

7440 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Genel Tebliği (Seri No.1)

BÜLTEN 2023-61

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)

09.03.2023 Tarih ve 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlaşmıştır.

Bu kanunla ilgili olarak açıklamalar, 25.03.2023 tarih ve 32143 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan” Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)”da yapılmıştır.

Genel olarak tebliğde açıklanan konular:

. Mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkanı getirilmesi,

. İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,

. Vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,

. Vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,

. İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,

İle ilgilidir.

Genel Tebliğ aşağıdaki ana başlıkları kapsamaktadır.

1- AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

A- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME  ALACAKLARI

 • Alacağın Türü ve Dönemi
 • İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

B- İL ÖZEL İDARELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI

C- BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN ALACAKLAR

 • 213 sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar
 • 6183 sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar
 • Belediyelerin Ücret ve Pay Alacakları
 • Belediyelerin Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti Alacakları
 • Büyükşehir Belediyelerinin Katı Atık Ücreti Alacakları
 • Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Su ve Atık Su Bedeli ile Harcamalara Katılma Payı Alacakları

Ç- YİKOB’LARCA (YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI) TAKİP EDİLEN ALACAKLAR

II-KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

B- ALACAK TUTARININ TESPİTİ

 • Yİ-ÜFE Tutarının Hesaplanması
 • Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş ve Vadesi Geldiği Halde Ödenmemiş Vergiler
 • Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş ve Ödeme Süresi Henüz Geçmemiş Vergiler
 • Kanunun Yayımı Tarihinden Önce Asılları Kısmen ya da Tamamen Ödenmiş Olan Vergiler
 • Sadece Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezası ve Buna İlişkin Gecikme Zammından İbaret Borçlar
 • Bir Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilmiş Olan Vergi Cezaları
 • İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezaları
 • İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergiler
 • Motorlu Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler
 • Kanun Kapsamındaki para cezaları
 • 6183 sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen Diğer Alacaklar
 • Tecilli Alacaklar
 • 7256 sayılı Kanuna ve 7326 sayılı Kanunun 2 nci Maddesine Göre Yapılandırılmış Olan ve Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Ödemeleri Devam Eden Alacaklar
 • Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Yargı Kararlarına Göre Kesinleştiği Halde Ödeme Süresi Belirlenmemiş Alacaklar
 • Belediyelerin Ücret, Pay, Su, Atık Su ve Katı Atık Ücret Alacakları, Büyük Şehir Belediyelerinin Katı Atık Ücreti Alacakları ile Büyük Şehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Su ve Atık Su Bedeli ile Harcamalara Katılma Payı Alacakları
 • YİKOB’larca Takip Edilen Alacaklar

C-ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ

 • Ödeme Süresi
 • Ödeme ve Katsayı Uygulaması
 • Kredi Kartı ile Ödeme
 • Mahsuben Ödeme

Ç-MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANMANIN DİĞER ŞARTLARI

 • Dava Açılmaması, Açılmış Davalardan Vazgeçilmesi ve Herhangi Bir Mercie Başvurulmaması
 • Kanunun Yayımı Tarihinden Sonra Tebliğ Edilen Yargı Kararları ile Yargılama Giderleri
 • Taksit Tutarının %10’unu Aşmamak Şartıyla 20 Türk Lirasına(Bu tutar Dahil) Kadar Yapılmış Eksik Ödemeler

D-DİĞER HUSUSLAR

III-KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

A-BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

B-ALACAK TUTARININ TESPİTİ

 • Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Vergi Mahkemeleri Nezdinde Dava Açılmış veya Dava Açma Süresi Geçmemiş Vergiler
 • Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla, İlgisine Göre İstinaf veya Temyiz Süreleri Geçmemiş ya da İstinaf/İtiraz veya Temyiz Yollarına Başvurulmuş veya Karar Düzeltme Talep Süresi Geçmemiş veya Karar Düzeltme Yoluna Başvurulmuş Vergiler
 • Kanunun Yayım Tarihi İtibariyle Sadece Vergi Cezalarına Karşı Açılan Davalar
 • İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezaları
 • Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Uzlaşma Talepli Alacaklar
 • Kanunun Yayımı Tarihi İtibaıyla Dava Açma Süresi Geçmemiş veya İhtilaff Konusu Olan İdari Para Cezaları
 • Hazine ve Maliye bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Takibi Gereken ve Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Dava Açma Süresi Geçmemiş veya İhtilaf Konusu Olan Ecrimisil Alacakları

C-ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ

Ç-MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANMANIN DİĞER ŞARTLARI

D-DİĞER HUSUSLAR

IV-İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER İLE PİŞMANLIK YA DA İZAHA DAVET KAPSAMINDA VEYA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

A-KANUN YAYIMI TARİHİNDEN ÖNCE BAŞLANDIĞI HALDE BU TARİHE KADAR TAMAMLANMAMIŞ OLAN VERGİ İNCELEMELERİ İLE TAKDİR,TARH VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ

 • Başvuru Süresi ve Şekli
 • Alacak Tutarının Tespiti
 • Ödeme Süresi ve Şekli
 • Fıkralardan Yararlanmanın Diğer Şartları

B-PİŞMNLIK YA DA İZAHA DAVET KAPSAMINDA VEYA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 • Pişmanlıkla Beyan
 • Kendiliğinden Yapılan Beyanlar
 • İzaha Davet Kapsamında Beyan
 • Emlak Vergisi Bildirimi

C-DİĞER ÜCRET GELİRLERİ

V-MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

A-MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNABİLECEK MÜKELLEFLER

B-MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN YAPILACAK BAŞVURUNUN SÜRESİ VE ŞEKLİ

 • Başvuru Süresi
 • Başvuru Şekli

C-GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE ARTIRIM

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine İlişkin Matrah Artırımı
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Matrah Artırımı
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Matrah Artırımı ve Matrah Beyanında Uygulanacak Vergi Oranları
 • 193 sayılı Kanunun Geçici 61 inci Maddesine Göre Vergi Tevkifatına Tabi Kazanç ve İratları Bulunan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Artırımı ve Matrah Beyanı
 • Matrah ve Vergi Artırımı ile Matrah Beyanına İlişkin Diğer Hususla

Ç-GELİR(STOPAJ) VE KURUMLAR VERGİSİNDE ARTIRIM

 • Ücret Ödemeleri
 • Serbest Meslek Ödemeleri
 • Kira Ödemeleri
 • Kar Payı Ödemeleri
 • Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Hakedişler.
 • Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler İçin Yapılan Ödemeler
 • Esnaf Muaflığı Kapsamında Bulunanlara Yapılan Ödemeler
 • Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı ile İlgili Ortak Hükümler

D-KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM

 • Artırıma İlişkin Yılda Verilmesi Gereken 1, 3 veya 4 No.lu KDV Beyannamelerinin Tamamını Vermiş Olan Mükellefler
 • Artırıma İlişkin Yılda Verilmesi Gereken 1,3 veya 4 No.lu KDV Beyannamelerinin Bir Kısmını veya Tamamını Vermemiş Olan Mükellefler
 • 1 veya 4 No.lu KDV Beyannamelerinde, Hesaplanan KDV Bulunmayan veya Hesaplanan KDV Beyanları Sadece Tecil-Terkin Uygulaması kapsamındaki Teslimlere ilişkin Olanlar ile KDV Beyannamelerinin Bazılarında Hesaplanan KDV Bulunanlar
 • Vergilendirme Dönemleri Üç Aylık Olan KDV Mükelleflerinin Durumu
 • Yıl İçinde İşe Başlayan veya Bırakan KDV Mükellefleri
 • Artırımda Bulunanlar Nezdinde İnceleme ve Tarhiyat Yapılması
 • Ödenen KDV’nin Gelir veya Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilememesi,İade konusu Yapılamaması
 • KDV Artırım Başvurunda Bulunabilecekler

E-MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

 • Matrah ve Vergi Artırımı ile Matrah Beyanı Dolayısıyla Hesaplanan Vergilerin Ödenmesi
 • Matrah ve Vergi Artırımı Sonucunda Tahakkuk Eden Vergilerin Tamamının Peşin Olarak Ödenmesi
 • Takdir Komisyonlarına Sevk Edilmiş veya Haklarında Vergi İncelemesine Başlamış Mükelleflerin Durumu
 • Matrah ve Vergi Artırımında Bulunan Mükelleflere Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Usulsüzlük Cezası Uygulanması
 • Matrah ve Vergi Artırımında Bulunulan Vergilendirme Dönemlerine İlişkin Kesinleşen Tarhiyatların Durumu
 • İstisna ve İndirimlerin Uygulanmaması
 • Kanunun Matrah ve Vergi Artırımı Hükümlerinden Yararlanamayacaklar ile Haklarında 213 sayılı Kanunun 359 uncu Maddesinin (b) Fıkrasında Yer Alan, Defter Kayıt ve Belgeleri Yok Etme veya Defter Sahifelerini Yok Ederek Yerine Başka Yapraklar Koyma veya Hiç Yaprak Koymama veya Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenleme Fiillerinden ya da Aynı Kanunun 359 uncu Maddesinin (ç) Fıkrasında Yer Alan Fiillerden Hareketle Vergi İncelemesi Yapılanlar
 • Diğer Hususlar

IV-İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

A-İŞLETMEDE MECUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TECHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI

 • Kapsam
 • Beyan
 • Bildirilen Malların Satış Bedeli ve Amortisman Uygulaması
 • Vergisel Yükümlülükler
 • ÖTV Kapsamındaki Mallar İçin ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi
 • Beyan Edilen Kıymetlerin Kayıtlara İntikali
 • Beyan Edilen Kıymetlerin Ba Formu Karşısındaki Durumu

B-KAYTLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA,MAKİNE,TECHİZAT VE DEMİRBAŞLAR

 • Kapsam
 • Belge Düzeni
 • Değer Tespiti
 • Vergisel Yükümlülükler ve Muhasebe Kayıtları
 • Kayıtlarda Yer Aldığı Hallerde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia, Makine, Techizat ve Demirbaşların Bs Formu Karşısındaki Durumu

C-KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

 • Kapsam
 • Bilanço Düzenleme ve Beyan
 • Vergisel Yükümlülükler ve Muhasebe Kayıtları
 • Esas Alınacak Bilanço
 • Diğer Hususlar

VII-KANUNUN 3 VE 4 ÜNCÜ MADDELERİNDEN YARARLANANLARIN VERGİYEUYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI KARŞISINDAKİ DURUMU

VIII-ORTAK HÜKÜMLER

A-TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

 • Süresinde Ödenmeyen Taksitler
 • İhlal Nedeni Olmayan Eksik Ödemeler
 • İhlal Halinde Kanun Hükümlerinden Yararlanma

B-KANUN HÜKÜMLERİNİN İHLALİ HALİNDE ALACAKLARIN TAKİBİ

C-MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE KANUNDAN YARARLANMA

Ç-TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR

IX-DİĞER HUSUSLAR

İlgili Tebliğ  ile eki dilekçe, beyanname ve  tablolar için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

27.03.2023