Kategorisiz

Değerli Konut Vergisi 2023 Matrah Hesabı

BÜLTEN (2023-28)

 2023 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KONUT VERGİSİ MATRAHLARININ HESABI

30 Aralık 2022 gün ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 82 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinin 5 ve 6 ncı maddelerine göre;

2023 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2022 yılına ait tutarın 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (% 122,93/2=) % 61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle 9.967.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

2023 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2022 yılına ait değerlerin 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (% 122,93/2=) % 61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle;

9.967.000 TL ile 14.951.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)   9.967.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)
19.936.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 14.951.000 TL’si için  (Binde 6)
19.936.000 TL’den fazla olanlar 19.936.000 TL’si için 44.862 TL   (Binde 10)

olarak tespit edilmiştir.

İlgili Genel Tebliğ için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

05.01.2023